Od nowego roku akademickiego posiadana praktyka zawodowa pozwoli na uzyskanie zaliczeń nawet z połowy programu. Zwolnienie z zaliczania części przedmiotów będzie można uzyskać także dzięki odbytym kursom i szkoleniom.

Wprowadzenie nowych zasad umożliwia nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Od początku roku akademickiego 2015/2016 uczelnie zaczynają wprowadzać takie rozwiązanie. Zgodnie z przepisami praktyczny profil studiów jest ukierunkowany na zdobywanie umiejętności, uzyskiwanych m.in. na zajęciach warsztatowych prowadzonych poza uczelnią. Profil ogólnoakademicki z kolei ma być realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu obejmuje zajęcia służące zdobywaniu pogłębionej wiedzy.

Osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i pięć lat praktyki po maturze, będą mogły się starać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w skróconym trybie.

Osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości, licencjat i trzy lata doświadczenia zawodowego będą mogły się starać o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Jak starać się o skrócenie studiów? Uczelnie oferują dwie możliwości. Jeśli kandydat może udokumentować swoje doświadczenie, wówczas składa je w dziekanacie. O tym, z ilu przedmiotów może być zwolniony decyduje komisja. Osoba, która nie może poświadczyć swojego stażu zawodowego wskaże z jakich przedmiotów może zostać zwolniona i podejdzie do egzaminów takich, z jakimi mają do czynienia studenci w trakcie nauki w szkole wyższej.

Student, który zdecyduje się na skrócenie programu studiów wykazując posiadane doświadczenie zawodowe, otrzyma liczbę punktów ECTS odpowiadającą wartościom zaliczonych przedmiotów.

Podstawa prawna
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198).