Osoby zainteresowane pracą na lotnisku będą mogły wykształcić się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 19 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 954). Dzisiaj wchodzi w życie.

Konieczność wpisania do aktu nowych profesji wynika z wniosków zgłaszanych przez poszczególnych ministrów. Przykładowo resort infrastruktury i rozwoju zwrócił uwagę na potrzebę dołączenia do wykazu fachu technik lotniskowych służb operacyjnych. – Wynika to z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem średnim zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży lotniczej – uzasadnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Celowe jest zastosowanie systemowego podejścia do przygotowania średniej kadry technicznej posiadającej kompetencje zawodowe właściwe dla lotniskowych służb operacyjnych – dodaje.
Z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi zaproponował wprowadzenie zawodu przetwórca ryb. I znów główną przyczyną utworzenia nowego zawodu są problemy kadrowe pracodawców.
Minister gospodarki wnioskował o wykreślenie zawodu technik technologii odzieży oraz wprowadzenie zawodu technik przemysłu mody. Uczeń zdobędzie wiedzę w ramach dwóch kwalifikacji: projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz organizacji tego procesu. Zmiana była zainicjowana przez Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.
Od dzisiaj obowiązuje także rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673). Realizuje ono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12). Sędziowie zwrócili wówczas uwagę na niewłaściwe rozłożenie kwestii dotyczących przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów pomiędzy ustawę a przepisy wykonawcze. Nowe rozporządzenie w przypadku potwierdzania kwalifikacji zawodowych nie wprowadza zasadniczych zmian. Wskazuje ono np., że osoba podchodząca do egzaminu musi zostać poinformowana o miejscu jego zdawania miesiąc wcześniej.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 września 2015 r.