Oceny opisowe, religia wliczana do średniej ocen, ograniczenie zwolnień z wychowania fizycznego - to najważniejsze zmiany w sposobie oceniania uczniów w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Minister Joanna Kluzik – Rostkowska 10 czerwca 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych.

Do najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2015 roku, należy zmiana sposobu zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Rozporządzenie ogranicza do minimum przypadki zwolnienia ucznia ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej. Do tej pory po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego dyrektor zwalniał ucznia całkowicie z tych zajęć. Po zmianach istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania tylko określonych ćwiczeń. Nauczyciel musi dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza.

Zmianie ulegnie również sposób oceniania uczniów podczas zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciel powinien brać pod uwagę nie tylko wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, ale także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Wprowadzenie tej zmiany ma motywować uczniów do uczestnictwa w zajęciach.

Rozporządzenie doprecyzowuje również tryb ustalania rocznej oceny z zachowania. Następuje ono w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dotychczasowe przepisy wskazywały jedynie, w jakim terminie jest przeprowadzany sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń). W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania termin, w jakim ma zostać ustalona przez komisję nowa roczna ocena klasyfikacyjna, nie został określony, stąd też należało doprecyzować przepisy w tej kwestii

Dotychczas nieuregulowaną w przepisach prawa kwestią pozostawało wliczanie oceny z religii/etyki do średniej ocen. Rozporządzenie mówi, że: „w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę (§ 20 ust. 3 i § 21 ust. 3 rozporządzenia)”.

Z kolei nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 31 marca 2015 r., wprowadziła możliwość częstszego wykorzystywania ocen opisowych. W klasach I–III szkoły podstawowej pozostają śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna z zachowania. Dyrektor placówki może dodatkowo zdecydować o takiej formie ocen bieżących. Taką formę oceniania będzie można również stosować w wyższych klasach, aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. W tym wypadku oceny klasyfikacyjne muszą być wystawiane jednocześnie w formie stopnia.

Wspomniana nowelizacja precyzuje jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Nowelizacja wprowadza również nowy system przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Po raz pierwszy w zmienionej formule zostały już przeprowadzone w 2015 roku. Więcej o tym przeczytasz tutaj >>>

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).