Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170), który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Proponowane zmiany mają związek z art. 44i ustawy o systemie oświaty, który zacznie obowiązywać również po wakacjach. Na jego podstawie rozszerzono możliwość stosowania ocen opisowych na wszystkie klasy we wszystkich typach szkół. Dotychczas były sporządzane w klasach I–III szkół podstawowych.

Resort edukacji wyjaśnia, że w sytuacji, gdy pojawia się możliwość oceniania ucznia w formie opisowej w każdej klasie, to musi też istnieć możliwość dołączania wydruku komputerowego sporządzonej noty do tzw. arkuszy ocen. Dzięki temu nauczyciele np. przy ocenianiu bieżącym nie będą musieli wstawiać ocen według przyjętej skali do rubryczek znajdujących się w dzienniku. MEN wskazuje też, że wydruków komputerowych nie trzeba wklejać ani też zszywać z dziennikiem. Wystarczy je do niego dołączyć, np. mieć w jednej teczce dziennik lekcyjny i oceny opisowe.

Zgodnie z art. 44i ustawy po wakacjach w klasach I–III szkół podstawowych wciąż obowiązkowo ocenami opisowymi będą noty półroczne i roczne z zajęć edukacyjnych i tylko roczne z zachowania. Jednocześnie, co jest nowością, w tych klasach będzie też można wystawiać w ten sposób bieżące noty. W pozostałych klasach w formie opisowej będą mogły być sporządzane oceny bieżące, półroczne, roczne i końcowe klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów, a także roczna ocena z zachowania.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w konsultacjach społecznych