Posiadanie wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski nie będzie już warunkiem przyjęcia cudzoziemca na studia i szkolenia. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Jest w trakcie konsultacji.

Zmiana przepisów jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 września 2014 r. w sprawie Ben Alaya (C-491/13). Zgodnie z nim posiadanie wizy nie może być warunkiem przyjęcia na studia.
Projekt zakłada też, że wysokość opłat za odbywanie studiów i szkoleń oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych będzie ustalana przez rektora. Jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą być one niższe niż planowany koszt kształcenia. Wymóg ten nie obejmie takich form nauczania jak studia podyplomowe, staże, praktyki, kursy. Te będzie ustalała uczelnia w ramach posiadanej autonomii.
Tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zrezygnowało z określenia minimalnych stawek w rozporządzeniu. – Stanowią one bowiem barierę w przyjmowaniu do uczelni publicznych mniej zamożnych studentów z zagranicy. Proponowane rozwiązanie ma służyć zapewnieniu elastyczności ustalenia opłat. W konsekwencji umożliwi to przygotowanie przez publiczne szkoły wyższe oferty edukacyjnej atrakcyjnej dla cudzoziemców – uzasadnia resort.
Projekt zakłada również, że cudzoziemcy będą mogli wnieść opłaty za studia za semestr, nie później jednak niż do dnia ich rozpoczęcia. Z kolei za szkolenia lub uczestniczenie w badaniach i pracach rozwojowych zapłacą także przed ich inauguracją.
Dotychczas obowiązuje zasada, zgodnie z którą czesne musi być zapłacone z góry za cały okres nauki. Oznacza to, że cudzoziemiec, który podejmie studia trzyletnie, powinien jeszcze przed rozpoczęciem kształcenia zapłacić za cały okres nauki. Projektowane przepisy stanowią również, że w przypadku udzielania cudzoziemcowi urlopu od zajęć nie będzie od niego pobierana opłata za ten okres.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji