Opiekun dziecka, które nie dostało się do samorządowego przedszkola, może się odwoływać. W pierwszej kolejności musi zażądać od komisji rekrutacyjnej w ciągu siedmiu dni od wywieszenia listy pisemnego uzasadnienia takiej decyzji. Następnie wnieść odwołanie do dyrektora placówki. Może też odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Czy mogę w dowolnym czasie wnieść odwołanie?
Dopiero po dwóch tygodniach zobaczyłam, że na drzwiach przedszkola wywieszona jest informacja, że córka nie została przyjęta. Wystosowałam pismo do pani dyrektor z pytaniem, co było powodem takiej decyzji. W odpowiedzi otrzymałam informację, że nie jest właściwym adresatem, a termin na odwołanie został już przekroczony. Czy mogę się jeszcze odwołać?
NIE
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista powinna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Bardzo ważne w postępowaniu rekrutacyjnym są terminy. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie umieszczonej na niej adnotacji, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy. Uzasadnienie powinno zostać sporządzone w ciągu pięciu dni od wystąpienia przez rodzica z takim wnioskiem. Musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia i liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W kolejnym etapie postępowania rodzic może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje je w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli odwołanie nie przyniosło zamierzonego rezultatu, na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego. W omawianym przypadku rodzic nieprzyjętego dziecka zwrócił się o wyjaśnienia po terminie, a na dodatek skierował pismo do dyrektora placówki, zamiast do komisji rekrutacyjnej. W efekcie jego odwołanie, nawet gdyby było uzasadnione, nie przyniesie zamierzonego skutku.
Podstawa prawna
Art. 20zc ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy mogę domagać się dodatkowych godzin zajęć
Zapisałem pięcioletniego syna do przedszkola. Okazało się, że trafi do oddziału w szkole podstawowej. Dziecko ma zagwarantowane pięć godzin zajęć, a po godzinie trzynastej trzeba będzie je odebrać, ewentualnie trafi do szkolnej świetlicy. Czy mam realny wpływ na zmianę tej decyzji?
NIE
Zgodnie z przepisami oświatowymi tego typu publiczne placówki muszą realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową. Ponadto zobowiązane są do zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący. Na realizację tych zadań gmina powinna zagwarantować co najmniej pięć godzin dziennie. Jeśli samorząd zamierza ściśle trzymać się przepisów, może pracę przedszkola, czy to w szkole, czy też w oddzielnym budynku poza nią ograniczyć do minimum, czyli pięciu godzin. Wtedy za ten czas nie pobiera opłaty. Może więc dochodzić do takich sytuacji, że część dzieci będzie przychodzić do przedszkola od godziny 7 do 12, a część od 12 do 17. Tak się dzieje w gminach, w których są ograniczone możliwości lokalowe.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy dokumenty można dostarczyć po rekrutacji
W trakcie rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka wysłałam pocztą, bo wciąż jeszcze mieszkamy za granicą, ale zamierzamy przenieść się do rodzinnej miejscowości. Zaświadczeń o zatrudnieniu i innych dokumentów, które zwiększają szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola, nie wysłałam. Okazało się, że nie zostało zakwalifikowane. Czy informacji we wniosku nie można potwierdzić na początku roku szkolnego?
NIE
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, który wyznacza jej przewodniczącego. Wskazana komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Do jej zadań należy ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów. Jeśli są w nim zaznaczone dodatkowe kryteria zwiększające szanse przyjęcia dziecka, np. rodzinna wielodzietna), a nie ma dokumentu, który by to potwierdzał, to tej informacji komisja rekrutacyjna nie uwzględni.
Podstawa prawna
Art. 20t ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy sąd może nakazać przyjęcie dziecka
Mój czteroletni syn z powodu zbyt małej liczby punktów nie dostał się do publicznego przedszkola. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo przecież po wakacjach każdy rodzic dziecka w tym wieku ma prawo umieścić je w placówce. Postanowiłam więc się odwołać do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy ten może nakazać dyrektorowi utworzenie dodatkowego miejsca?
TAK
Przed sądem administracyjnym opiekun może kwestionować tryb i sposób przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola. Może więc wykazać, że do placówki przyjmowano w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących, a nie uwzględniono tego, że jego dziecko pochodzi np. z rodziny wielodzietnej i ma pierwszeństwo. Może też próbować udowodnić, że placówka stosowała nieprawidłowe preferencje w kolejności naboru, mimo że nie wynikają one z przepisów (np. w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci nauczycieli). Sąd administracyjny może też nakazać gminie utworzenie dodatkowych miejsc dla czterolatków, bo ich opiekunowie mają do tego prawo. Nie może być sytuacji, że gmina z powodu ograniczonej liczby miejsc nie zagwarantuje pobytu w placówce. Sąd może unieważnić postępowanie rekrutacyjne i nakazać ponowne jego przeprowadzenie. Dzięki temu w kolejnym etapie może się znaleźć miejsce dla dziecka.
Podstawa prawna
Art. 20zc ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy samotny rodzic wyegzekwuje miejsce w placówce
Czytelniczka teoretycznie samotnie wychowuje dziecko, ale nieformalnie jest w związku z jego ojcem. O tej sytuacji wie jej sąsiadka, która jednocześnie jest dyrektorką przedszkola. Poinformowała ją, że nie uwzględni argumentu samotnego rodzicielstwa. Czy matka może jednak domagać się przyjęcia dziecka do przedszkola na preferencyjnych warunkach?
TAK
Przy większej liczbie dzieci spełniających warunek zamieszkiwania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub dwojga z rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne macierzyństwo, objęcie dziecka pieczą zastępczą. Spełnianie powyższych kryteriów odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia albo dostarczenia do wglądu wyroku sądu orzekającego rozwód lub inny dokument potwierdzający, że np. matka jest panną i samotnie wychowuje dziecko. Dyrektor szkoły nie może kwestionować tych dokumentów, nawet jeśli opiekun jest w nieformalnym związku. Warto zaznaczyć, że miejsca w przedszkolu muszą się znaleźć dla cztero-, pięcio- i sześciolatków, które otrzymają odroczenie obowiązku nauki.
Podstawa prawna
Art. 20c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy mogę bez ograniczeń składać podania do placówek
W trakcie rekrutacji do przedszkola złożyłam wniosek o przyjęcie mojego dziecka do 10 przedszkoli. Okazało się, że system mnie odrzucał. Zostałam powiadomiona przez wydział edukacji, że nie ma takiej możliwości. Z kolei koleżanka w innym mieście mogła tak zrobić. Czy mogę wnieść sprzeciw?
NIE
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Jeśli jednak gmina zdecyduje inaczej, bo np. system elektroniczny na końcu i tak wygeneruje automatycznie jedną placówkę, może znieść ten limit. Jeśli tego nie zrobi, trzeba ściśle trzymać się ustalonych zasad. We wniosku trzeba jednak określić kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
Podstawa prawna
Art. 20za ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Czy można żądać przyjęcia 2,5-letniego dziecka
W postępowaniu rekrutacyjnym zdecydowałam się zapisać moje dziecko, które w styczniu 2016 r. skończy trzy lata. Chciałabym, aby już po tegorocznych wakacjach trafiło do przedszkola, tym bardziej że uczęszcza tam starsze rodzeństwo. Czy dyrektor musi uwzględnić wniosek?
NIE
Rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora przedszkola z takim wnioskiem, gdy dziecko ukończy 2,5 roku. Zgodnie z przepisami w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może bowiem być objęte dziecko, które ukończyło taki wiek. Argument rodziców, że chcą, aby rodzeństwo przebywało razem w czasie, kiedy opiekunowie pracują, jest wystarczający, ale nie gwarantuje, że dyrektor znajdzie dla niego wolne miejsce. W razie odrzucenia wniosku nie ma sensu odwoływania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).