Studenci pierwszego roku mogą skorzystać ze stypendium rektora. Ta forma wsparcia, która przysługuje tej grupie dopiero od tego roku akademickiego, w przyszłości może mieć duży wpływ na wybór uczelni przez maturzystów, którzy wygrali olimpiady przedmiotowe.
Do 30 września 2014 r. stypendium rektora mógł otrzymać student co najmniej drugiego roku, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen ze studiów lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. To się jednak zmieniło. W ubiegłym roku (w lipcu) uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (p.s.w.) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198). Artykuł 1 pkt 123 lit a tej nowelizacji wprowadził do art. 181 p.s.w. ust. 1a.
Zgodnie z obowiązującymi od 1 października 2014 r. przepisami studenci pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim wymienionych w ustawie o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572), mogą się ubiegać o stypendium rektora. Przy czym szkoły wyższe w ekspresowym tempie musiały w ubiegłym roku dostosować regulaminy pomocy materialnej do możliwości przyznawania tego rodzaju wsparcia dla osób rozpoczynających naukę na danej uczelni. Raczej nie nastręczało to im większych trudności, gdyż katalog opisywanych olimpiad stanowi od wielu lat podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów.
Choć nowe przepisy obowiązują dopiero od października 2014 r., to nie ulega wątpliwości, że należy ocenić je pozytywnie. Brak było bowiem uzasadnienia, dla którego odmawiano wyróżniającym się pierwszakom stypendium rektora. Zmiana ta wyszła również naprzeciw oczekiwaniom organizacji studenckich, które również w samych pozytywach upatrywały możliwość rozszerzenia wsparcia finansowego rektora także na osoby uczące się na pierwszym roku.
Niestety, w niektórych szkołach wyższych zabrakło w ubiegłym roku informacji o nowej formie pomocy materialnej dla studentów pierwszego roku. Nie wszyscy ubiegłoroczni olimpijczycy wiedzieli o tej nowej formie wsparcia finansowego. W efekcie dopiero tegoroczni maturzyści będą mogli przy wyborze kierunku studiów, a przede wszystkim uczelni, kierować się wysokością ewentualnego stypendium rektora. Przy czym muszą oni pamiętać, że przepisy nie gwarantują tego stypendium dla każdego wybitnego studenta. Z tego powodu zawsze warto zajrzeć do regulaminów wewnętrznych uczelni (powinny być dostępne ma ich stronach internetowych). W nich powinni znaleźć dokładne informacje o zasadach przyznawania tego rodzaju wsparcia finansowego.
Podstawa prawna
Art. 181 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).