Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) rozpoczął prace m.in. nad zmianą zasad udzielania stypendiów i kredytów. Chce też przedstawić resortowi nauki własne propozycje funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych studentów.
– Przygotowaliśmy wstępny dokument, który wskazuje zagadnienia, do których wypracujemy konkretne rozwiązania legislacyjne – tłumaczy Mateusz Mrozek, przewodniczący PSRP. – Będzie on jeszcze konsultowany ze środowiskiem akademickim – podkreśla.
Przedstawiciele parlamentu m.in. pracują nad zmianami w pomocy materialnej na studiach. Rozważają propozycję, aby stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych były przyznawane również na kolejnym kierunku. Studenci zastanawiają się też nad odejściem od zasady, że co najmniej 60 proc. środków ma być kierowanych na pomoc socjalną. Ich zdaniem to, ile funduszy będzie przydzielanych na poszczególne rodzaje świadczeń, powinno zależeć od uczelni.
Poprawy wymaga także system ubezpieczeń zdrowotnych studentów.
– Obecnie jest tak, że student, który podejmie zatrudnienie np. w czasie wakacji, zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia. Tymczasem, rezygnując z pracy, nie zawsze wie o tym, że musi ponownie zostać zgłoszony do bezpłatnego leczenia. Jeżeli tego nie zrobi, traci do niego prawo. Dlatego chcemy to zmienić – zaznacza Mateusz Mrozek.
Omawiane zmiany dotyczą także przydzielania kredytów studenckich. Chodzi o to, aby środki były dostępne dla zainteresowanych już z początkiem roku akademickiego, a nie dopiero po kilku miesiącach nauki – tak jak jest teraz. Parlament przychyla się też do zróżnicowania wysokości pożyczki.
PSRP zależy także na poprawieniu jakości prac dyplomowych. Rozważa zgłoszenie wpisania do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zapisu, zgodnie z którym pod opieką promotorską jednego nauczyciela akademickiego byłoby maksymalnie 20 osób. Obecnie takiego limitu nie ma. W efekcie na niektórych uczelniach jeden profesor nadzoruje pisanie pracy dyplomowej przez stu studentów.
Parlament dodaje, że ostatni raport NIK dotyczący praw autorskich w pracach dyplomowych pokazał, jak wielkim problemem jest pozostawienie tej kwestii w gestii samych uczelni i z jakimi patologiami może się to wiązać.
PSRP będzie wnosił o większe prawa dla samorządów studenckich. Obecne przepisy zapewniają udział przedstawicieli studentów jedynie w senacie uczelni oraz w podstawowej jednostce organizacyjnej, którą najczęściej jest wydział. Tymczasem obok tych gremiów istnieją także inne, które mają wpływ na sytuację środowiska studenckiego.
PSRP uważa, że konieczne jest też opiniowanie kandydatur na wszelkie stanowiska w szkołach wyższych, które mają wpływ na środowisko studencie. Podnosi, że choć obecnie ustawa wskazuje, iż samorządy decydują w sprawach podziału środków przeznaczanych na cele studenckie, przepisy nie chronią należycie ich praw. Dlatego wnioskują o wzmocnienie niezależności samorządu w tym zakresie. Ostateczny kształt propozycji zostanie zaprezentowany po XXI Konferencji Krajowej PSRP (odbędzie się pod koniec marca).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na ostateczną propozycje studentów. – Jesteśmy otwarci na szukanie jak najlepszych rozwiązań dla studentów. Chętnie spotkamy się z PSRP, by omówić proponowane rozwiązania – zapewnia Sylwia Taha z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.