Od 1 września 2022 roku uczniów i nauczycieli czeka wiele zmian. Będą one dotyczyły zarówno organizacji zajęć w szkole jak i zasad zatrudniania nauczycieli

Historia i Teraźniejszość zamiast WOS

Najgorętszą zmianą, jaka zajdzie w szkole od 1 września 2022 roku jest wprowadzenie nowego przedmiotu – Historia i Teraźniejszość. HiT będzie przedmiotem obowiązkowym da uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i zastąpi dotychczasowy przedmiot Wiedza o Społeczeństwie. Będą uczyli się go uczniowie dopiero rozpoczynający naukę w tych szkołach

O podstawie programowej do nowego przedmiotu pisaliśmy tutaj >>>>

„Godziny czarnkowe”

Od 1 września w szkołach będą obowiązywały tzw. godziny czarnkowe, czyli jedna godzina w tygodniu, którą każdy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin będzie musiał przeznaczyć na konsultacje. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na niepełny etat będzie to jedna godzina na dwa tygodnie.

W czasie dostępności w szkole, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Awans zawodowy - zmiany

Od 1 września zmieniają się stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwidowała stopnie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Nauczyciele kontraktowi będą traktowani jak nauczyciele początkujący.

Początkujący nauczyciel ma obowiązek przygotowania się do pracy w szkole i podnoszenia swoich kwalifikacji – wynika z rozporządzenia. Dyrektor szkoły musi zapewnić mu do tego warunki, łącznie z przydzieleniem mu mentora wybranego spośród nauczycieli z awansem zawodowym.

W ostatnim roku okresu przygotowawczego dyrektor szkoły powoła komisję, która oceni zajęcia prowadzone przez nauczyciela. Oceniane będą zwłaszcza umiejętności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultura osobista oraz komunikacja werbalna i pozawerbalna między uczniem a nauczycielem, metodyka zajęć i indywidualizacja nauczania.

Nauczyciel, który chce uzyskać awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego musi spełnić wymóg przepracowania w szkole okresu 5 lat i 9 miesięcy oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną przed komisją, która oceni ocenę dorobek zawodowego nauczyciela i sprawdzi spełnienie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowanych działań na rzecz oświaty oraz ich efektów. Wymagania te są zapisane w rozporządzeniu.

Dokładnie te zmiany opisywaliśmy tutaj >>>>>

Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.

Karta Nauczyciela wprowadza obowiązek zatrudniania nauczycieli specjalistów w jednostkach publicznych i niepublicznych:

 • przedszkolach innych niż specjalne, w tym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • zespołach powyższych jednostek,
 • szkołach artystycznych realizujących treści z zakresu kształcenia ogólnego.

Szkoły i przedszkola będą musiały zatrudniać takich specjalistów jak:

 • pedagogów,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • terapeutów pedagogicznych
 • pedagogów specjalnych.

Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli innych niż tzw. wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów.

Więcej o tych zmianach pisaliśmy tutaj >>>>

Nauka strzelania

W związku z wojną w Ukrainie minister edukacji zdecydował się na wprowadzenie zmian w edukacji dla bezpieczeństwa (EDB). Do tej pory uczniowie mieli godzinę tego przedmiotu w podstawówce, najczęściej w klasie ósmej i godzinę w szkołach średnich. W ramach zajęć uczyli się głównie udzielania pierwszej pomocy i tego, jak zachowywać się przy ewakuacji albo gdy dojdzie do wypadku czy pożaru. OD nowego roku szkolnego 2022/2023 EDB zostanie uzupełnione o edukację obronną, czyli m.in. naukę strzelania.

W szkole podstawowej program EDB będzie podzielony na cztery moduły: bezpieczeństwo państwa, działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, podstawy pierwszej pomocy i kształtowanie postaw obronnych. To ten ostatni moduł jest nowością w podstawie programowej. W ramach tego modułu uczniowie poznają podstawy orientowania się w terenie, używania map, dowiedzą się o cyberbezpieczeństwie i przejdą teoretyczne przygotowanie do szkolenia strzeleckiego.

W szkołach średnich program EDB będzie składał się z takich samych modułów, ale edukacja obronna obejmie także szkolenie strzeleckie, w ramach którego uczeń ma poznać zasady składania broni i nauczyć się strzelać z broni: kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych.

Zmiany wejdą w życie od początku roku szkolnego 2022/2023 z wyjątkiem szkolenia strzeleckiego. Będzie tu obowiązywał dwuletni okres przejściowy.

Więcej pisaliśmy o tym tutaj >>>>

Matura 2023

Matura w 2023 roku będzie pierwszym egzaminem, do którego przystąpią absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. Egzamin będzie przebiegał na nowych zasadach.

Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej.

Część ustna będzie składała się z egzaminu z języka polskiego i obcego nowożytnego. Aby zdać obie części należy zdobyć 30 proc. Punktów.

W części pisemnej maturzyści przystąpią do czterech egzaminów:

 • z języka polskiego na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
 • z matematyki na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (próg 30 proc.)
 • z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (bez progu)

Dodatkowo, absolwent będzie mógł przystąpić do egzaminów dodatkowych:

1) Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

2) Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

3) Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Egzamin ustny od 2023 zyska zupełnie nową formułę. Będzie trwał 30 minut. Uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi i 15 minut na odpowiedź i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Do zdobycia będzie miał 30 punktów

Zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań:

1) zadanie 1. (z puli zadań jawnych) zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej

2) zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego

Zadania jawne są publikowane na stronie CKE:

1) na egzamin w 2023 r. – już są dostępne, dostosowane do wymagań egzaminacyjnych (aneks z 25 lutego br.)

2) na egzamin w 2024 r. – będą ogłoszone do 1 września 2022 r

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj >>>>

Posiłek dla każdego ucznia

Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia gorącego posiłku uczniom i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne.

Do tej pory szkoła mogła, ale nie miała obowiązku zorganizować stołówki.

W zakresie zasad ustalania odpłatności i zasad jej wnoszenia przepisy prawa nie zmieniły się.

Oznacza to, że należy stosować następujące zasady:
- wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
- do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki