Kiedy egzamin ósmoklasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się w dniach 24-26 maja.

Jakie przedmioty zdaje się na egzaminie ósmoklasisty?

Reklama

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z trzech części, w których sprawdzana jest wiedza uczniów z zakresów:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego (do wyboru jest angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski; uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Reklama

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Wszystkie arkusze składają się zarówno z zadań zamkniętych jak i otwartych.

Jak dostać się do wybranej szkoły?

W pierwszym kroku, jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty, uczniowie składają wnioski do szkół ponadpodstawowych. Po otrzymaniu zaświadczenia z wynikiem z egzaminu, należy donieść dokument do wybranych przez siebie szkół. Po podaniu przez placówkę listy zakwalifikowanych uczniów, muszą oni złożyć w wybranej przez siebie szkole deklarację woli przyjęcia do szkoły. W tym celu uczniowie muszą dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na tej podstawie szkoły publikują oficjalne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, i zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji w przypadku placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, który wygląda podobnie jak pierwszy etap.

Inne zasady obowiązują tylko w przypadku szkół, do których należy zdać sprawdziany sprawności fizycznej, testy umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych. Daty tych egzaminów ustalają indywidualnie dyrektorzy szkół. Podobnie, mogą tu obowiązywać inne terminy końca składania dokumentów. Dokładne zasady rekrutacji, w tym terminy sesji dodatkowych ustala szkoła.

Obliczanie punktów za egzamin ósmoklasisty 2022

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych są częściowo zestandaryzowane. Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu. Pozostałe można otrzymać za wyniki na świadectwie, szczególne osiągnięcia oraz za wolontariat.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są następująco. W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Warto też pamiętać o tym, że ile należy otrzymać punktów by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Na stronach internetowych poszczególnych szkół są najczęściej publikowane progi punktowe z poprzednich lat, ale nie są one w żaden sposób wiążące, a służą tylko zorientowaniu się uczniów przy układaniu listy preferowanych placówek.

Rekrutacja do liceum 2022. Punkty za oceny i dodatkową aktywność

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę i przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Dodatkowo, za świadectwo „z czerwonym paskiem” można otrzymać 7 dodatkowych punktów. 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego (otrzymanie punktów za wolontariat pozaszkolny jest nieoczywiste i zasady ustala szkoła).

Punkty do szkoły średniej 2022. Punkty dodatkowe

Dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim do ), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 r.)

Rekrutacja do szkół średnich 2022 – etapy

Rekrutacja do szkół średnich składa się z kilku etapów:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkół;
 • uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii);
 • opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół;
 • potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
 • rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja do liceum – ważne daty

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, a 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oficjalny termin rozpoczęcia rekrutacji do liceum 2022 dla wszystkich szkół nie jest jeszcze znany. W zeszłym roku rekrutacja zaczęła się 17 maja 2021. Pierwszy etap zakończył się z kolei 21 czerwca 2021 roku.