Ukraińscy uczniowie, którzy zapisali się do polskich szkół będą mieli możliwość przystąpienia do matury i egzaminu ósmoklasisty. CKE opublikowała wytyczne dotyczące tych egzaminów.

Dla uczniów z Ukrainy Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznacza nowe terminy zgłaszania się do egzaminu. Jest to 11 kwietnia w przypadku egzaminu ósmoklasisty i 31 marca w przypadku matury.

Matura i egzamin 8-klasisty dla Ukraińców w Polsce

MEiN informuje, że przystąpienie zarówno do egzaminu maturalnego jak i ósmoklasisty nie jest obowiązkowe, jednak - jak wyjaśniał dzisiaj na antenie Radia Zet wiceminister Dariusz Piontkowski - nieprzystąpienie do nich będzie oznaczało konieczność powtarzania klasy. Przypomnijmy, że egzaminu kończącego szkołę podstawową nie można nie zdać, ale jego wynik decyduje o rekrutacji do szkoły średniej. Chcąc więc kontynuować naukę w szkole średniej, dzieci, które zostały zapisane do klasy ósmej powinny przystąpić do egzaminu nawet jeśli nie znają w ogóle języka polskiego. Podobnie, przystąpienie (nawet z zerową znajomością języka polskiego) do matury, zdejmie z młodzieży konieczność kontynuowania nauki w polskiej szkole. Uczniowie z Ukrainy mają świadomość, że aby zdać maturę i uzyskać dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a w konsekwencji dostać się do lepszej szkoły średniej, znajomość języka polskiego będzie niezbędna.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego po ukraińsku do wypełnienia ... po polsku

Jak wyjaśnia na swoich stronach internetowych CKE, arkusze zostaną przetłumaczone na język ukraiński, ale uczniowie będą je wypełniali w języku polskim. Co więcej, podczas egzaminu z języka polskiego, będą musieli - identycznie jak polscy uczniowie - przeanalizować fragment tekstu literackiego i ten nie zostanie już przetłumaczony na język ukraiński.

Uczniowie z Ukrainy będą mogli liczyć na kilka ułatwień - będą mieli do dyspozycji więcej czasu na rozwiązanie zadań, będą mogli korzystać ze słownika polsko-ukraińskiego, a także liczyć na obecność tłumacza, który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym. CKE przewiduje także możliwość pomocy nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (będzie to możliwe w przypadku gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego). O możliwych sposobach dostosowania decyduje rada pedagogiczna przy akceptacji rodziców zdającego.

Matura ze słownikiem, ale nie podczas egzaminu z matematyki

Maturzyści z Ukrainy będą mieli więcej czasu, będą mogli korzystać ze słowników (z wyjątkiem egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym) i mogli korzystać z pomocy tłumacza. Dodatkowo będą mogli liczyć na zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dodatkowym ułatwieniem na egzaminie z matematyki będzie podanie treści arkusza (polecenia, instrukcje, treść zadań) w języku ukraińskim. Także odpowiedzi będą mogli udzielać uczniowie w swoim języku.

Zmiany w przebiegu egzaminów kończących etapy nauki dotyczą także składów zespołów egzaminacyjnych. Minister edukacji dopuścił, by w bieżącym roku szkolnym mogły one zostać powiększone o osoby niewpisane do rejestru egzaminatorów, ale znające język ukraiński. Jedynym warunkiem będzie tylko odbycie szkolenia dla egzaminatorów.

Organizacje oświatowe krytykują te pomysły. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zwróciło się z apelem do ministra Przemysława Czarnka, by dzieci, które przyjechały z Ukrainy po 24 lutego były zwolnione ze zdawania egzaminów, a w przypadku matury, by MEiN opracowało w uzgodnieniu ze szkołami wyższymi inne przepisy przyjmowania młodzieży na studia.

„Dzięki wspaniałej postawie Polaków przybywa oddolnych inicjatyw, które mają zapewnić dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji oraz poczucie fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji pilne staje się jednak przygotowanie wspomnianych rozwiązań prawnych, finansowych i logistycznych, dzięki którym możliwa będzie bardziej efektywna organizacja nauki, opieki oraz wsparcia psychologicznego”

- czytamy w apelu STO.

W podobnym tonie wypowiada się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które podkreśla, że egzamin ósmoklasisty powinien być dla ukraińskich uczniów dobrowolny, a nie obligatoryjny.