Zgodnie z art. 10 prawa oświatowego do zadań organu prowadzącego (a więc m.in. jednostki samorządu terytorialnego), za które ponosi on odpowiedzialność, należą w szczególności:
Pojęcie odpowiedzialności za działalność szkoły jest jednak w przepisie sformułowana szeroko i nie sprowadza się wyłącznie do wymienionych punktów, co w praktyce powoduje wiele problemów. Trudno bowiem wymagać od organu prowadzącego, aby realizował zadania dydaktyczne, opiekuńcze czy wychowawcze – te zawsze należą do dyrektora szkoły i podległych mu nauczycieli. Z drugiej strony przepis wyraźnie wskazuje, że adresatem obowiązków wyszczególnionych w art. 10 jest przede wszystkim organ prowadzący. Bez znaczenia jest okoliczność, że szkoła stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę zarządzaną przez dyrektora, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wypełnia określone zadania (art. 68 prawa oświatowego).