Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zasad opiniowania wyróżnień za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, które przyznaje resort.
Zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. poz . 296) do wniosku o to wyróżnienie należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, zatrudnione w innych placówkach niż kandydat do nagrody.
– Przepisy wyłączają z grona osób rekomendujących kandydata do tego wyróżnienia naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności emerytowanych. Z uwagi na krąg osób, których dotyczy powołany przepis, może to stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek – wynika ze skarg, które wpłynęły do RPO.
Zdaniem RPO takie rozwiązanie nie wydaje się uzasadnione. Zwłaszcza że osoby z wieloletnim doświadczeniem są zazwyczaj szczególnie predysponowane do sporządzenia rekomendacji uzasadniającej przyznanie nagrody o charakterze naukowym.
– Regulacja ta może być postrzegana jako niesprawiedliwa i krzywdząca, w szczególności dla starszych wiekiem pracowników o niebagatelnym dorobku naukowym, będących wzorem dla młodszego pokolenia – zauważa Stanisław Trociuk, zastępca RPO, w piśmie do ministra.
Dodaje, że wśród wykluczonych mogą znajdować się także członkowie Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Akademii Umiejętności.
Wskazuje, że regulacja miała zapobiec sytuacji, w której rekomendację sporządzałyby osoby pracujące w tej samej jednostce naukowej co kandydat do nagrody.
– Ale nieprecyzyjnie sformułowany przepis rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego stworzył nieuzasadnioną barierę – uważa Stanisław Trociuk.