Naukowcy nigdzie niezatrudnieni nie mogą być wykluczeni z wydawania rekomendacji – uważa RPO. Dlatego ponownie wnioskuje do resortu nauki o zmianę przepisów, które dotyczą zasad przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2013 r. poz. 296) do wniosku o to wyróżnienie należy dołączyć trzy rekomendacje. Mają być sporządzone przez osoby mające stopień doktora habilitowanego czy tytuł naukowy profesora, pracujące w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody. – Literalne brzmienie tego przepisu wyłącza spośród grona osób rekomendujących kandydata do nagrody naukowców nigdzie niezatrudnionych, w tym w szczególności emerytów. Z uwagi na krąg osób, których dotyczy przepis rozporządzenia, może ono stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek – wskazuje RPO.
Adam Bodnar zwraca uwagę, że celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w których osobą rekomendującą jest ta pracująca w tym samym podmiocie, w którym również wykonuje obowiązki służbowe kandydat do nagrody. Tymczasem przepis rozporządzenia został tak sformułowany, że eliminuje z grona uprawnionych do wydania rekomendacji również osoby nigdzie niezatrudnione. To już drugie wystąpienie RPO w tej sprawie.