Uczelnia nie może żądać od studenta zapłaty za podejście do egzaminu kończącego studia ani za wydanie dyplomu. Już wkrótce każda praca będzie weryfikowana w antyplagiatowej bazie

Czy od razu należy się obronić

W tym roku kończę studia licencjackie. Z promotorem ustaliliśmy, że do obrony podejdę we wrześniu. Jednak otrzymałem atrakcją ofertę stażu za granicą. Nie zdążę w wyznaczonym terminie oddać tekstu. Czy muszę przystąpić do obrony pracy dyplomowej w tym samym roku, w którym kończę studia?
Osoba, która nie złoży pracy dyplomowej w terminie, jest skreślana z listy studentów. Nie oznacza to jednak, że traci lata odbytej nauki i nie będzie mogła się już obronić. Zasady przystąpienia do niej po dłuższej przerwie określa każda uczelnia szczegółowo w regulaminie studiów. Zazwyczaj po ukończeniu studiów zainteresowany ma dwa lata na obronę. Przed przystąpieniem do niej powinien złożyć podanie o wznowienie studiów na jeden dzień (obrony). Możliwe, że będzie musiał też wnieść określoną przez szkołę wyższą opłatę za przywrócenie na studia. Wynosi ona np. kilkaset złotych. Jeśli student w ciągu dwóch lat się nie obroni, aby móc uzyskać dyplom licencjata, inżyniera czy magistra, uczelnia może wskazać konieczne do uzupełnienia różnice programowe. Dopiero wtedy student będzie mógł bronić pracę.
Podstawa prawna
Art. 160 ust. 1, art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Czy można wnioskować o przedłużenie terminu

Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej. Już wiem, że nie uda mi się jej ukończyć, a zgodnie z harmonogramem studiów powinnam ją złożyć do końca września. Czy istnieje możliwość uniknięcia skreślenia z listy studentów?
Uczelnia jest zobowiązana skreślić osobę z listy studentów, jeśli nie obroni się w terminie. Jednakże szczegółowe zasady dotyczące osób kończących studia określane są przez każdą uczelnię w regulaminie. Wynika z nich, że student może wnioskować o przedłużenie terminu, w którym musi przystąpić do obrony, np. o trzy miesiące. We wniosku może podać, co jest przyczyną opóźnienia. Niektóre uczelnie wymagają opinii promotora. Wskaże on, na jakim etapie zaawansowania jest pisanie pracy magisterskiej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust. 1, art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Czy praca jest sprawdzana w antyplagiacie

Jestem w trakcie pisania magisterki. Z uwagi na to, że kończę filologię polską, temat dotyczy literatury. Będę bronić się w we wrześniu. W tekście przywołuję cytaty, które obrazują opisywane przeze mnie zagadnienia. Przytaczam ich wiele. Obawiam się, że system antyplagiatowy, który będzie weryfikował moją pracę, uzna, że to plagiat, ponieważ wskaże, że jest w niej mnóstwo powtórzeń z innych materiałów. Czy każda praca dyplomowa obowiązkowo podlega weryfikacji w takim systemie?
Obecnie od każdej uczelni zależy, w jaki sposób weryfikuje to, czy student napisał pracę magisterską samodzielnie. Niektórym wystarczy opinia promotora – powinien przecież konsultować pracę ze studentem na każdym etapie jej powstawania. Na tej podstawie może ocenić, czy ostateczny tekst został przez niego napisany samodzielnie. Już wkrótce to się jednak zmieni. Od 1 października 2014 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która przewiduje wymóg sprawdzania każdej pracy z tekstami zawartymi w antyplagiatowej bazie. Warto wiedzieć, że taki system rzeczywiście polega na wychwytywaniu podobieństw z innymi pracami. Ale jego ocena nie jest ostateczna, nawet jak wykaże, że zbieżność wynosi 60 proc. treści pracy z innymi materiałami. To promotor powinien ocenić czy system wyłapał fragmenty, które prawidłowo zostały oznaczone jako cytaty lub zapożyczenia z innych tekstów. Tylko jeśli uzna, że student skopiował pracę i przypisał sobie inne utwory bez podania źródła, będzie miał prawo nie dopuścić go do obrony, a także zarzucić mu plagiat.
Podstawa prawna
Art. 11a, art. 160 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 111 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (czeka na podpis prezydenta).

Czy muszę zapłacić za egzamin

Skończyłem pisać pracę dyplomową. Została ona zaakceptowana przez promotora. Termin został wyznaczony na wrzesień. Okazuje się jednak, że aby przystąpić do niej, muszę spełnić dodatkowe formalności. Jedną z nich jest wniesienie opłaty za egzamin. Czy uczelnia może jej żądać?
Zgodnie z przepisami uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym poprawkowy, komisyjny, dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Zakaz ten dotyczy zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Niektóre szkoły wyższe starają się ominąć tę regulację. Przykładowo inaczej nazywają usługę, która wiąże się z przystąpieniem do egzaminu, i domagają się pieniędzy. W takich sytuacjach warto zwrócić się do rzecznika praw studenta – pomoże on ustalić, czy dodatkowa opłata wpisuje się w katalog tych zakazanych. Rzecznik często też podejmuje interwencję na uczelni. Zwraca się z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości.
Podstawa prawna
Art. 99a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Czy konsultacje z promotorem są darmowe

Rok temu ukończyłem studia magisterskie, ale się nie obroniłem. W tym roku planuję podejść do obrony. Pracy nie mam jeszcze ukończonej. Muszę skonsultować się z promotorem, który prowadził seminarium dyplomowe. Dowiedziałem się jednak na uczelni, że będę musiał za takie spotkania dodatkowo zapłacić. Czy mam prawo skorzystać z nich bezpłatnie?
Osoba, która została skreślona z listy studentów, nie ma prawa do korzystania z uprawnień, które przysługują osobom kształcącym się. Niektóre regulaminy studiów uczelni przewidują w takich sytuacjach konieczność wniesienia opłat za dodatkowe spotkania z promotorem. Czas na bezpłatne konsultacje przysługiwał m.in. w trakcie seminarium dyplomowego.
Mimo to często promotorzy bezpłatnie udzielają porad w przypadku kończenia pracy przez byłych studentów. Warto indywidualnie zwrócić się do profesora z prośbą o udzielenie wskazówek odnośnie zakończenia materiału. Jednak z takich konsultacji za darmo mogą korzystać np. osoby, które mają przedłużony czas na obronę.
Podstawa prawna
Art. 160 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Czy liczba punktów przesunie obronę

W tym roku kończę studia. Po oddaniu indeksu do dziekanatu okazało się, że brakuje mi punktów, aby przystąpić do obrony. Uczelnia wskazała, że muszę jeszcze odbyć przynajmniej jedne zajęcia, aby zgromadzić wymaganą liczbę punktów. To oznacza, że w tym roku nie będę mógł się obronić. Czy rzeczywiście zbyt mała liczba punktów zgromadzonych podczas studiów może być powodem uniemożliwienia przystąpienia do obrony, mimo że mam zdane wszystkie obligatoryjne egzaminy?
Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie praktyk, złożenie egzaminu oraz pracy dyplomowej. W przypadku studiów licencjackich trzeba zgromadzić co najmniej 180 pkt ECTS, jednolitych magisterskich pięcioletnich – 300, a sześcioletnich – 360, uzupełniających drugiego stopnia – 90.
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. nr 196, poz. 1167).
Art. 164a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Czy mogę zmienić promotora

Profesor, który prowadzi moją pracę dyplomową, kolejny raz zmienia jej temat. Uznał też ostatnio, że dwa ukończone i zaakceptowane przez niego rozdziały mojej pracy magisterskiej wymagają gruntownych zmian. Rozważam zmianę promotora, ponieważ obawiam się, że tempo, w jakim prowadzone są konsultacje, oraz nieustanne zmienianie decyzji przez profesora spowodują, że nie uda mi się podejść do obrony licencjatu w terminie. Czy istnieje taka możliwość?
Student może zmienić promotora. Szczegółowe zasady określa regulamin każdej szkoły wyższej. W tym celu trzeba złożyć podanie w dziekanacie. Możliwe, że wymagane będzie też indywidualne uzyskanie zgody innego profesora na przejęcie opieki naukowej. Wymagane bywa też uzyskanie akceptacji od pierwszego promotora.
Podstawa prawna
Art. 160 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Czy legitymację można zachować

W sierpniu mam obronę pracy magisterskiej. Szkoła wyższa wskazała, że jednym z warunków przystąpienia do niej jest konieczność oddania w dniu egzaminu legitymacji studenckiej. Czy mogę ją zatrzymać?
Osoba, która kończy studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, traci uprawnienia studenckie. Datą ukończenia studiów jest właśnie moment złożenia egzaminu dyplomowego. Powinna oddać legitymację, na podstawie której przysługują zniżki, np. na transport komunikacją, a także inne przywileje. Uczelnie są zobowiązane do ich odbierania.
Podstawa prawna
Art. 167 ust. 2, 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572).