To jedna z uwag Parlamentu Studentów RP do ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm., dalej ustawa 2.0).
Obecnie stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wskazanego progu. Ustala go rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, ale w granicach, które reguluje ustawa – od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Oznacza to, że każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie ma ustawowo zapewnioną pomoc socjalną. Natomiast ten o dochodzie powyżej 1051,7 zł nie może otrzymać tego stypendium.