Urlop dla poratowania zdrowia to szczególne uprawnienie przyznane nauczycielom w związku ze specyfiką wykonywanego przez nich zawodu.

Zgodnie z art. 73 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. W w wyjątkowej sytuacji są pedagodzy, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok - urlop nie może by im udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Z urlopu dla poratowania zdrowia mogą skorzystać jedynie ci nauczyciele, którzy spełniają wszystkie wymagania ustawowe, czyli: są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przepracowali co najmniej 7 lat w szkole, od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego, na który się udali, minął przynajmniej rok, nie wykorzystali jeszcze trzech lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia, nie nabyli uprawnień emerytalnych i przedstawili orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia wolnego.