Chodzę do ostatniej klasy technikum. Przyznaję, że ubieram się trochę ekscentrycznie, noszę koszulki ze śmiesznymi napisami lub z nazwą piwa, mam też kilka widocznych kolczyków. Nauczyciele żądają, żebym je usunęła, gdy jestem na terenie szkoły i grożą obniżeniem oceny zachowania. Raz zostałam nawet wyproszona z klasy. Jestem już dorosła i wydaje mi się, że mam prawo do własnego stylu ubierania się – pisze pani Marlena. – Czy przepisy pozwalają na takie traktowanie mnie?
Nawet dorosły uczeń ma obowiązki wynikające z tego, że należy do społeczności szkolnej. Koszulka z nadrukowanym logo firmy produkującej piwo lub inny alkohol nie jest najwłaściwszym ubraniem do szkoły, ponieważ reklamuje używki. Podobnie, gdy napisy na niej są wprawdzie śmieszne, ale kontrowersyjne.
Reklama
Przy ustalaniu oceny zachowania brane jest pod uwagę poza m. in. dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, również godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a także okazywanie szacunku innym. Nieodpowiedni strój może więc mieć na nią wpływ. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów z tej samej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Powinno być w nim szczegółowo zapisane, co uczniowi wolno, a czego robić nie powinien. Natomiast statut szkoły powinien regulować kwestie jego wyglądu, czyli co m.in.oznacza noszenie odpowiedniego stroju. Statut zawiera też katalog kar udzielanych w związku z nieprzestrzeganiem tych zasad. Noszenie kolczyków w różnych miejscach na twarzy może budzić spory, przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa, choćby ze względu na uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (od chwili, kiedy przekroczą próg szkoły i dopóki z niej nie wyjdą po zakończonych zajęciach) należy do dyrektora szkoły. Zwykle w statucie jest zapisane, iż właśnie ze względu na bezpieczeństwo w szkole nie wolno nosić np. butów na wysokich obcasach, a kolczyki mogą być wyłącznie w uszach i tylko małe.
Podstawa prawna
Par. 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Par.18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.).