Spada liczba stypendiów udzielanych osobom z uszczerbkiem na zdrowiu. To wynik nowelizacji z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Obowiązuje od 1 października 2011 r.

Wprowadziła ona ograniczenie, zgodnie z którym ta pomoc materialna przysługuje tylko na jednym kierunku. Jeśli więc student już jedne studia ukończył, nie może uzyskać świadczenia na kolejnym fakultecie. Nie ma znaczenia, czy otrzymywał je wcześniej.

O zmianę tego przepisu wystąpił rzecznik praw obywatelskich (RPO) do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

– Otrzymuję skargi, z których wynika, że regulacja ta nie uwzględnia przypadków powstania niepełnosprawności w trakcie albo po skończeniu studiów – wskazuje prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.

Tłumaczy, że zdarza się, iż osoby znajdujące się w opisanej sytuacji nie są w stanie wykonywać wyuczonego zawodu i muszą zdobyć kolejne kwalifikacje. Studentom nie przysługuje wówczas stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, mimo że nie korzystali z niego na pierwszym kierunku studiów.

– W obowiązującym stanie prawnym studia na drugim kierunku są płatne. W celu wsparcia osób, które stały się osobami z niepełnosprawnością, bardzo istotna jest pomoc w przekwalifikowaniu się. Umożliwi to tym osobom dalszy rozwój zawodowy – wskazuje.

Za taką możliwością przemawia też wyrażona art. 2 Konstytucji RP zasada sprawiedliwości społecznej.