Finansowe zachęty do realizacji umów międzynarodowych lub innych porozumień w zakresie kształcenia cudzoziemców przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowanego przez resort nauki.
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.), która weszła w życie 18 kwietnia, przedłużyła o rok okres ewaluacji (oceny jakości) działalności naukowej.
Dla uczelni jest to kluczowa zmiana, bo od wyników oceny zależy nie tylko podział pieniędzy, lecz także np. uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w danej dyscyplinie oraz możliwość uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów czy prowadzenie szkoły doktorskiej.
W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie do tych zmian przepisów rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz.U. poz. 1838).
Zaproponowano przede wszystkim przedłużenie o rok okresu obowiązywania powyższego aktu wykonawczego.
Przy okazji pojawiła się potrzeba doprecyzowania niektórych innych przepisów w nim zawartych. Chodzi m.in. o sposób uwzględniania nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku docenta (tj. stanowisku przewidzianym w przepisach poprzednio obowiązującej ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym; Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w algorytmie podziału środków finansowych. Dotychczas osoby te były uwzględniane z wagą 1. Natomiast nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta – z wagą 1,5. Pomimo tego, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w obydwu przypadkach jest taka sama. W związku z tym resort proponuje uwzględnianie w algorytmie tych dwóch stanowisk z taką samą, wyższą wagą.
Ponadto w ramach składnika umiędzynarodowienia w algorytmie podziału środków finansowych dla publicznych uczelni akademickich mają być również uwzględniani studenci i doktoranci będący cudzoziemcami, kształcący się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień. Dotychczas uwzględniano bowiem tylko studentów i doktorantów będących obcokrajowcami, którzy pobierali stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji