W następnym roku wniosek o świadczenie na wyprawkę szkolną będzie można składać elektronicznie już od lutego.
Od lipca rodzice mogą ubiegać się o pieniądze z programu „Dobry start”, czyli 300 zł na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nauki w nowym roku szkolnym. Pierwotnie jego przyznawanie miało się odbywać na podstawie ustawy, a nie rozporządzenia Rady Ministrów – tak jak to miało miejsce w 2018 r. Jednak w związku z tym, że prace nad projektem przedłużały się, to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) postanowiło, że jeszcze w tym roku przepisy regulujące zasady jego uzyskiwania zostaną utrzymane w dotychczasowej formie.
Nie oznacza to natomiast, że takiej zmiany nie będzie w przyszłości. Wskazuje na to nowa wersja projektu ustawy, która była opiniowana na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wynika z niej, że miałaby ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., z zachowaniem proponowanych wcześniej przyspieszonych terminów przyjmowania wniosków. Przez internet będzie można je składać już od lutego, a w formie tradycyjnej od kwietnia.
Co istotne, w projekcie zachowane zostały też regulacje dotyczące przyznawania świadczeń rodzinnych oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Zakładają one m.in. wliczanie do kryterium dochodowego wszystkich stypendiów dla bezrobotnych bez względu na źródło ich finansowania, ustalanie wysokości dochodu osób rozliczających się podatkiem ryczałtowym przez gminę (teraz rodzic musi składać zaświadczenie z urzędu skarbowego w tej sprawie) oraz podwyższenie kryterium, od którego zależy otrzymanie pieniędzy z FA. Przy czym zmiany odnoszące się do wspomnianych świadczeń na dzieci mają obowiązywać nie od początku przyszłego roku, ale od następnego okresu ich wypłaty, czyli odpowiednio od października (FA) oraz listopada (zasiłki rodzinne) 2020 r.
– Zawsze jest lepiej, gdy zmiany nie wchodzą w życie w trakcie okresu zasiłkowego, bo dzięki temu udaje się uniknąć nierównego traktowania rodziców – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Jednocześnie w projekcie znalazł się nowy przepis dotyczący świadczeń rodzinnych, z FA oraz 500+, który nakłada dodatkowy obowiązek na wojewodów. Będą oni zobligowani do przedstawiania ministrowi rodziny informacji o kontrolach realizowanych w gminach w zakresie tych form wsparcia w poprzednim roku, wraz z ich wynikami oraz oceną (w terminie do 31 stycznia następnego roku).
Ponadto w nowej wersji projektu pojawiły się regulacje mające znowelizować ustawę z 5 grudnia 2014 r. w sprawie Karty Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390). Ich celem ma być zwiększenie przewidzianego na ten rok limitu wydatków budżetu państwa m.in. na pokrycie kosztów obsługi KDR przez gminy oraz dla przewoźników kolejowych na refundowanie ulgowych przejazdów, jakie przysługują członkom rodzin wielodzietnych. Okazuje się, że zaplanowane na ten rok kwoty były zbyt niskie i trzeba zwiększyć wydatki np. na produkcję kart o 3 mln zł, a na ulgowe przejazdy koleją o 8 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach