Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zachowają prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa do czasu ukończenia studiów, nie dłużej niż do 2023 r.
Tak wynika z odpowiedzi resortu nauki na zapytanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) dotyczące uzyskiwania pomocy materialnej od roku akademickiego 2019/2020 przez doktorantów, którzy kształcą się w starym trybie (tj. na studiach doktoranckich). Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 534), budziły bowiem wątpliwości.
KRD chciała wiedzieć, czy nowe regulacje wymuszają konieczność zmiany regulaminów przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów. Pytała też, co konkretnie oznacza odpowiednie stosowanie regulaminów świadczeń dla studentów w stosunku do doktorantów i czy dojdzie do ograniczenia liczby przyznawanych im stypendiów.
W odpowiedzi resort tłumaczy, że w roku akademickim 2018/2019 pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana jest na dotychczasowych zasadach. Ci drudzy mogą korzystać ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, wsparcia dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi. Regulaminy przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zachowują moc do 30 września 2019 r.
Od 1 października 2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 730) każdy doktorant kształcący się na nowych zasadach (tj. w szkole doktorskiej) otrzyma stypendium. Starzy doktoranci będą mieli prawo ubiegać się o świadczenia przysługujące żakom (tj. stypendium socjalne, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę).
Do przyznania powyższych świadczeń doktorantom odpowiednie zastosowanie będzie miał regulamin świadczeń dla studentów. Ministerstwo tłumaczy, że oznacza to możliwość stosowania jego zapisów z modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę kształcenia na studiach doktoranckich.
Z kolei w odniesieniu do stypendium rektora resort zwraca uwagę, że kryteria jego przyznawania muszą zostać dostosowane do odmiennego sposobu dokonywania oceny wyników i osiągnięć doktorantów.
Z odpowiedzi ministerstwa nauki wynika, że do doktorantów nie będzie miała zastosowania określona dla studentów reguła dotycząca przyznawania stypendium rektora. Zgodnie z nią może je otrzymać nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów.
– To dobra wiadomość. Docierały do nas głosy, że uczelnie zamierzały stosować 10 proc. próg także wobec doktorantów, a przecież do tej pory znacznie więcej osób otrzymywało tego typu wsparcie finansowe. Interpretacja prawna MNiSW nie pozostawia jednak wątpliwości – mówi Łukasz Kierznowski, przewodniczący Krajowej Rady Doktorantów.