Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zachowają prawo do świadczeń finansowanych z budżetu państwa do czasu ukończenia studiów, nie dłużej niż do 2023 r.
Tak wynika z odpowiedzi resortu nauki na zapytanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) dotyczące uzyskiwania pomocy materialnej od roku akademickiego 2019/2020 przez doktorantów, którzy kształcą się w starym trybie (tj. na studiach doktoranckich). Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 534), budziły bowiem wątpliwości.
KRD chciała wiedzieć, czy nowe regulacje wymuszają konieczność zmiany regulaminów przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów. Pytała też, co konkretnie oznacza odpowiednie stosowanie regulaminów świadczeń dla studentów w stosunku do doktorantów i czy dojdzie do ograniczenia liczby przyznawanych im stypendiów.