Lekarz będzie mógł zostać dziecięcym psychoterapeutą, a fizjoterapeuta – specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Przygotowane przez resort zmiany sprawią, że dla wykonujących zawody medyczne dostępnych będzie więcej specjalizacji.
Wprowadzić je ma nowelizacja ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 786). Uchyli ona ust. 2 w art. 1, który stanowi, że ustawa ta nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, w których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają regulujące je przepisy. Dzięki tej zmianie m.in. lekarze, pielęgniarki, farmaceuci czy fizjoterapeuci będą mogli przystąpić do innej specjalizacji niż przypisana do ich zawodu, zgodnie z rozporządzeniem z 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1217 oraz z 2019 r. poz. 226; są w nim wymienione takie dziedziny, jak inżynieria medyczna, neurologopedia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, mikrobiologia czy toksykologia).
Co to w praktyce oznacza? Że lekarz będzie mógł uzyskać tytuł specjalisty np. w psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, choć w katalogu dziedzin określonych dla lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej specjalizacji. Analogicznie farmaceuta czy fizjoterapeuta będzie mógł odbyć szkolenie specjalizacyjne np. w dziedzinie zdrowia publicznego. Co istotne, osoby, które wykonywać będą zawód w dziedzinie, w której uzyskały tytuł specjalisty, będą podlegać przepisom regulującym te dziedziny, a nie ich pierwotny zawód.
Zmiany te są potrzebne m.in. ze względu na wprowadzenie w tym roku nowej specjalizacji – psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjaliści z tej dziedziny będą potrzebni w związku z planowaną reformą psychiatrii dziecięcej. Specjalizacja ta ma być finansowana ze środków unijnych, więc osoby ją realizujące nie zapłacą za to z własnej kieszeni. Obecnie zdobycie uprawnień psychoterapeuty jest bardzo kosztowne. Nowa specjalizacja zarezerwowana jest dla kilku grup zawodowych (m.in. psychologów i psychiatrów). W związku z tym o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego postulują też lekarze psychiatrzy dziecięcy, którzy już obecnie są również psychoterapeutami prowadzącymi psychoterapię dzieci i młodzieży. Projektowana zmiana jest odpowiedzią na te apele.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach