Do 20 maja potrwają konsultacje projektu rozporządzenia ws. standardu kształcenia nauczycieli. Nowe przepisy mają obowiązywać już od najbliższego października. Zmiana rozporządzenia ma związek z wchodzeniem w życie tzw. Konstytucji Dla Nauki.

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600/katalog/12585958#12585958) trwają do 20 maja.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym uczelnie rozpoczęły kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na dotychczasowych zasadach i będą je kontynuować do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia.

"Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w projektowanym rozporządzeniu będzie miał zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020" - napisano w dokumencie.

Proponowane przepisy zakładają m.in. że kierunki studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna od października 2019 r. będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

"W projektowanych rozwiązaniach położono szczególny nacisk na kształcenie praktyczne, jak również uwzględniono kształcenie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i dostosowywania przez nauczycieli procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów" - napisano w uzasadnieniu.

Konieczność zmiany rozporządzenia związana jest z wchodzeniem w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zaczęła ona obowiązywać 1 października ub.r.).

Ustawa ta zakłada, że w programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela uwzględnia się standardy kształcenia. Zawód nauczyciela jest jednym z 11 zawodów objętych takimi obostrzeniami (obok lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii i architekta).

Ponadto ustawa ta przewiduje, że nie każda uczelnia będzie mogła otworzyć studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Mogą to jedynie zrobić uczelnie w ramach tych dyscyplin, które korzystnie wypadły w ewaluacji (otrzymały w danej dyscyplinie naukowej kategorię A+, A lub B). Uczelnia z najsłabszą kategorią C lub bez żadnej kategorii może takie studia otworzyć jedynie, jeśli zawrze w tej sprawie porozumienie ws. z lepiej ocenioną uczelnią.