Odpowiedź rektora na pismo studenta w sprawie nieprawidłowości w przebiegu egzaminu poprawkowego nie ma charakteru decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego – uznał WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczyła studenta, który zarzucił uczelni, że egzamin poprawkowy w którym uczestniczył, został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy i zażądał zmiany swojej oceny.
Rektor odpowiedział mu, że nieprawidłowości nie stwierdził, a liczba punktów uzyskana przez żaka była niewystarczająca do zaliczenia.
Sprawa trafiła do sądu za sprawą skargi studenta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ją jednak odrzucił. Wskazał, że zgodnie z art. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje administracyjne. Orzekają one także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę. W tej sprawie student zaskarżył pismo organu informujące go o niemożliwości zmiany oceny z przeprowadzonego egzaminu. Podstawę zakwestionowanej decyzji stanowiły przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 534).
Dokładnie określa ona przypadki, w których dopuszczalne jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Chodzi o sytuacje, w których rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.
Do sądu można też zaskarżyć decyzję Rady Doskonałości Naukowej w sprawie nabycia uprawnień, prawomocne orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz rozstrzygnięcie nadzorcze ministra w sprawie stwierdzenia nieważności aktu uczelni niezgodnego z prawem.
Zdaniem WSA powyższe wyliczenie trzeba uznać za katalog zamknięty, a zatem w pozostałych przypadkach stosuje się wyłącznie przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, które są kluczowe dla zapewnienia zasady autonomii uczelni.
WSA zaznaczył, że szkoły wyższe działają jako samodzielne i niezależne jednostki organizacyjne. Z punktu widzenia zasad ich organizacji i funkcjonowania, w tym także trybu powoływania swoich organów, wynika, że mają one charakter samorządny. Z uwagi na prawnie gwarantowaną autonomię szkół wyższych, ich organy nie są organizacyjnie ani też służbowo podporządkowane żadnemu organowi administracji publicznej. W konsekwencji sąd uznał, że z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że zaskarżone pismo nie ma charakteru decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Skoro więc wniesiona skarga dotyczy sprawy związanej z autonomią uczelni, która nie mieści się w kognicji sądu administracyjnego, to podlega ona odrzuceniu.

orzecznictwo

Postanowienie WSA w Gliwicach z 11 marca 2019 r. sygn. IV SA/Gl 129/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia