Egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać, ale nie można go poprawić, by dostać się do lepszej placówki. W tym roku szkolnym uczniowie zmierzą się z nim po raz pierwszy
W kwietniu 2019 r. uczniowie kończący VIII klasę zreformowanej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Nie tylko sprawdzi on wiedzę, ale też zastąpi dotychczasowy test po gimnazjum jako narzędzie do selekcji uczniów u progu szkoły średniej. To od świadectwa oraz wyniku testu będzie zależało, czy dziecko pójdzie do zawodówki, technikum czy liceum.

Dobre i złe strony

Dobra wiadomość dla uczniów jest taka, że sprawdzianu nie można oblać. W dokumentach znajdzie się po prostu jego wynik. Inaczej jednak niż w przypadku matury nie można do niego podejść ponownie, by uzyskać lepsze noty i tym samym dostać się do wymarzonej szkoły. Dlatego już dziś wielu nauczycieli motywuje uczniów, by przykładali się do przygotowań.
Pierwsze roczniki piszące sprawdzian będą w specyficznej sytuacji. Z jednej strony uczniowie będą mieli trudniej, bo nie będą mieli do dyspozycji tak wielu materiałów jak kolejne klasy (przykładowy test ósmoklasisty można obejrzeć na stronie cke.edu.pl). Nie będzie się też dało uczyć na doświadczeniu poprzednich egzaminów.
Z drugiej strony test do 2021 r. będzie okrojony do trzech przedmiotów: polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Ma to związek z lukami programowymi, jakie mogły powstać po reformie. Uczniom zmieniono programy nauczania w trakcie ich realizacji. Jak udowadnialiśmy na łamach DGP, nie poznają wielu kluczowych zagadnień z kilku przedmiotów.
Dopiero od roku 2022 dojdzie do nich jeszcze jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia).

Przebieg testu

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Test z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego nowożytnego 90 minut. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Na sali nie można mieć żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. Jeśli uczeń wniesie taki przedmiot, jego egzamin z danego przedmiotu zostanie unieważniony.

Pomoc w rekrutacji

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz na skali centylowej dla testu z każdego przedmiotu. Test odpowiada za połowę punktów w rekrutacji do szkoły średniej.
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu i z automatu uzyskuje za niego maksymalną liczbę punktów.