Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym szkołę podstawową, a uzyskany wynik jest kluczowy dla dalszej nauki ucznia. Dlatego warto wiedzieć o nim jak najwięcej i odpowiednio się do niego przygotować. Poniżej podajemy wszystkie ważne informacje.

Co ważne, egzamin ósmoklasisty nie należy do egzaminów, które można nie zdać. Nie znaczy to jednak, że nie jest istotny. Wręcz przeciwnie. Egzamin ósmoklasisty to bardzo ważny, obowiązkowy sprawdzian wiedzy uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej. Na egzaminie obowiązuje strój galowy.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty

Bez przystąpienia do tego egzaminu nie jest możliwe ukończenia szkoły. Egzamin ósmoklasisty zamyka naukę w szkole podstawowej i ma decydujący wpływ na dalszą, naukową drogę dziecka. Jak zostało to już wspomniane, egzaminu nie można nie zdać. Dzieje się tak, ponieważ minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, nie został określony. Oczywiście, im lepszy wynik tym lepiej, ale nie ma takiego, który blokuje dalszą naukę ucznia.

Z egzaminu nie można samodzielnie zrezygnować, ale można być z niego zwolnionym. Taka sytuacja dotyczy laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów, które zostały wymienione w wykazie olimpiad.

Zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty są także laureaci konkursów ‎przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Co ważne, chodzi o konkursy z przedmiotów objętych egzaminem.

Terminy poszczególnych egzaminów ósmoklasisty w 2023 r.

Jak niemal każdy duży egzamin, tak też i ten, będzie trwał kilka dni. Rozpocznie się 23 maja, a zakończy 25 maja.

W każdym dniu egzaminu sprawdzana będzie wiedza z innego przedmiotu. Harmonogram egzaminów wygląda następująco:

 • 23 maja odbędzie się sprawdzian wiedzy z języka polskiego.
 • 24 maja egzaminatorzy sprawdzą matematyczną wiedzę uczniów.
 • 25 maja uczniowie będą zdawali egzamin z języka obcego - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego – w zależności od tego, którego uczą się w ramach lekcji obowiązkowych w szkole.

Start egzaminów został zaplanowany na godzinę 9.

Drugi termin egzaminu ósmoklasisty

Nieprzystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w maju nie zamyka uczniowi szans na dobry wynik. Jest bowiem jeszcze drugi termin – czerwcowy.

Harmonogram egzaminów w czerwcu wygląda następująco:

 • 12 czerwca - młodzież będzie zdawała egzamin z języka polskiego
 • 13 czerwca - uczniowie będą zdawali egzamin z matematyki
 • 14 czerwca – egzaminatorzy sprawdzą wiedzę z języka obcego.

Czas trwania egzaminów ósmoklasisty

Każdy z trzech egzaminów ósmoklasisty będzie trwał określony czas, różny w zależności od przedmiotu.

 • Egzamin z języka polskiego - 120 min
 • Egzaminu ósmoklasisty z matematyki 100 min
 • Egzamin z języka obcego – 90 min. 

Uczniowie potrzebujący więcej czasu na egzamin mogą otrzymać na niego dodatkowy czas.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, otrzymają:

 • Na egzamin z języka polskiego dodatkowe 60 minut.
 • Na egzamin z matematyki 50 minut.
 • Na egzamin ósmoklasisty z języka obcego – 45 minut. 

Zakres materiału obowiązujący na egzaminie ósmoklasisty

Zarówno poprzez pytania otwarte jak i zamknięte, egzaminatorzy sprawdzają podczas testów wiedzę i umiejętności uczniów, które zostały określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów.

Co wolno mieć na egzaminie?

Podczas trwania wszystkich egzaminów dozwolone jest posiadanie długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem. Na egzaminie z matematyki uczniowie mogą także mieć przy sobie linijkę.

Na żadnym z egzaminów nie można jednak mieć przy sobie telefonów oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, słowników, czy kalkulatora.

Egzamin ósmoklasisty – wyniki

Wyniki z egzaminu dzielą się na wynik procentowe oraz centylowe.

 • Procentowy wynik z egzaminu ósmoklasisty informuje o tym, ile procent z konkretnego egzaminu otrzymał konkretny uczeń.
 • Wynik centylowy to informacja o odsetku liczby ósmoklasistów, którzy ‎uzyskali z konkretnego przedmiotu taki sam wynik lub niższy. 

Oba wyniki będą widoczne na zaświadczeniu, które po egzaminie uczniowie otrzymają w swoich szkołach.

Osoby zwolnienie z egzaminu otrzymują najwyższy wynik.‎

Niezależnie od terminu zdawania egzaminu, jego wyniki zostaną podane 3 lipca, a przekazanie do szkół zaświadczeń będzie miało miejsce do 6 lipca. Do dnia 6 lipca zaświadczenia mają być też wydane uczniom.