Definicja młodego naukowca zawarta w ustawie o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 87) może mieć charakter dyskryminujący ze względu na zamieszczone w nim kryterium wieku – uważa rzecznik praw obywatelskich.
W art. 2 pkt 19 wspomnianej ustawy zostały zawarte kryteria, jakie trzeba spełnić, aby zostać zaliczonym do tej grupy. Zgodnie z tym przepisem konieczne jest prowadzenie działalności naukowej. Równorzędnym wymogiem uczyniono także wiek, który w przypadku tej grupy nie może przekroczyć 35 lat.
Zdaniem rzecznika, uzależnienie przyznania statusu młodego naukowca od ściśle określonego wieku prowadzi do nierównego traktowania osób, które z różnych przyczyn zdecydowały się w późniejszym wieku rozpocząć karierę akademicką.
Reklama
W opinii RPO nie może być to powodem różnicowania ich sytuacji względem pozostałych naukowców ubiegających się o środki na badania.
Zdaniem rzecznika odpowiednie kryterium wskazane zostało w art. 2 pkt 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1071 ze zm.). Przepis ten utożsamia młodego naukowca z osobą rozpoczynającą karierę naukową.
W związku z powyższym RPO zwrócił się do ministra Jarosława Gowina z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 2 pkt 19 w taki sposób, aby przesłanka wieku została zastąpiona kryterium uwzględniającym okres prowadzenia działalności naukowej.