Żłobek będzie mógł się znajdować w jednej strefie pożarowej budynku, w której działają inne placówki dla dzieci poniżej 3. roku życia oraz przedszkola, o ile każda z tych instytucji będzie miała zapewnioną niezależną drogę ewakuacji.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 925). Zaproponowane w nim zmiany mają stanowić uzupełnienie ułatwień w zakładaniu miejsc opieki dla maluchów, które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428).
Obecnie przepisy rozporządzenia wskazują, że lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, ma znajdować się w budynku lub jego części, który spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, a więc dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Natomiast funkcjonowanie placówki w innej strefie pożarowej oznaczonej jako ZL jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Wśród nich jest m.in. to, aby znajdowała się na parterze, miała co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi, oraz była przeznaczona dla nie więcej niż 15 podopiecznych. Właśnie w przypadku tego ostatniego wymogu projekt zawiera zmianę, bo przewiduje, że będzie ona mogła liczyć maksymalnie 25.
– Podobne rozwiązane funkcjonuje w przypadku punktów przedszkolnych. Jednocześnie zwiększanie dostępności nie będzie się odbywać kosztem bezpieczeństwa, bo ze względu na to, że w żłobku jeden opiekun może zajmować się ośmiorgiem podopiecznych, to w mającej 25 miejsc placówce będzie ich co najmniej czterech – mówi Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej.
Kolejna zmiana jest związana z wprowadzaną od przyszłego roku możliwością usytuowania żłobków i klubów w jednym budynku z formami przedszkolnymi. Projekt określa, że będą mogły się znajdować w jednej strefie pożarowej, ale pod warunkiem, że każdy z lokali będzie wydzielony elementami budowlanymi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej oraz ma zapewnione niezależne warunki ewakuacji.
Ponadto część zawartych w rozporządzeniu zmian odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej ma na celu dostosowanie standardów do obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego na placówki nałożony zostanie obowiązek wyposażenia w gaśnicę o skuteczności minimum 21 A, a stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny podłogowe i ścienne w pomieszczeniach lokalu i na drogach ewakuacyjnych będą musiały być co najmniej trudno zapalne. Do tych wymogów będą musiały zastosować się nie tylko nowo zakładane placówki, ale również te już funkcjonujące. Będą miały na to czas do 1 stycznia 2019 r.
Wreszcie nowelizacja doprecyzowuje regulacje o zwiększaniu powierzchni pomieszczeń wraz z rosnącą liczbą podopiecznych w ten sposób, że nie będzie to dotyczyć tak jak dotychczas każdego pomieszczenia w żłobku, ale takiego przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci (przepis ten był bowiem różnie interpretowany przez sanepid i gminy).
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia