Na świadectwie maturalnym absolwentów szkół branżowych znajdzie się informacja, że mają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu nie będą musieli przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt dostosowuje prawo do ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Wynika z niego, że absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy uczęszczali jeszcze do gimnazjum, na egzaminie maturalnym będą zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z przedmiotu dodatkowego. Pod warunkiem jednak, że będą mieli dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jeżeli uczeń jeszcze go nie uzyskał wystarczy, że poda informację o tym, że zamierza to zrobić. Wówczas czas na zdobycie dyplomu upłynie 5 września roku, w którym zdaje maturę.
Ponadto projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej doprecyzowuje przepis dotyczący sposobu przekazywania wykazu absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do zawartych w nim danych. Wedle propozycji resortu to dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie informował szkołę, przy użyciu jakiego systemu wymiany plików ma ona przesłać mu ten wykaz. Bez zmian pozostanie to, że dane o absolwentach zamierzających zdawać maturę szkoła będzie musiała przesłać nie później niż do 15 lutego roku szkolnego, w którym zostanie ona przeprowadzona.
Pierwszy rocznik uczniów szkół branżowych II stopnia rozpocznie naukę w roku szkolnym 2020/2021.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji