Rzecznik praw dziecka uważa, że możliwość przedłużenia okresu nauki uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności powinna być dostępna dla wszystkich dzieci – również tych uczących się w szkołach artystycznych.
Obecnie obowiązujące regulacje tego nie gwarantują, co w ocenie RPD, może prowadzić do nierównego traktowania lub być przejawem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
Marek Michalak zwrócił się w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, wskazując na problem braku odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie.
W swoim wystąpieniu powołuje się na sprawę zgłoszoną do jego biura. Chodzi o odmowę pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez rodziców do dyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej wniosku o przedłużenie nauki o rok dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Odmowa przedłużenia okresu nauki takim uczniom jest z reguły argumentowana funkcjonowaniem art. 44zk ust. 10 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943), który stanowi, że w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
Rzecznik zwraca jednak uwagę, że wspomniany przepis dotyczy jedynie problemu egzaminu poprawkowego. W związku z powyższym nie łączy się w żaden sposób z kwestią przedłużenia okresu nauki (na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok) z tytułu niepełnosprawności ucznia i posiadanego przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Michalak przypomniał, że minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych i szkołach artystycznych, w tym m.in. doprecyzować sytuacje, w których dostosowuje się wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
W przypadku uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, realizujących edukację w szkole ogólnodostępnej, przedłużenie okresu nauki zostało zagwarantowane w par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.). Stanowi on, że uczniom z niepełnosprawnością można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję w takim przypadku podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.
RPD zwraca uwagę, że w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1408) nie przyjęto analogicznego rozwiązania w tym zakresie. Dlatego zwraca się z apelem do ministra Glińskiego o podjęcie działań umożliwiających przyjęcie tożsamych do ustalonych w par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej rozwiązań prawnych, także w szkołach artystycznych.