E-mail lub telefon wystarczą, aby poinformować nauczyciela akademickiego o toczącym się wobec niego postępowaniu dyscyplinarnym. Wystarczy, że uczelnia udokumentuje ten fakt, pozostawiając w aktach notatkę. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar.
Zmiany zaproponował resort nauki po konsultacji z Konwentem Rzeczników, który jest organem opiniodawczym ministra nauki. MNiSW chce, aby uczelniani rzecznicy dyscyplinarni zostali zobowiązani do wezwania nauczyciela do złożenia wyjaśnień, po uprzednim poinformowaniu, że odmowa ich składania lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie będą stanowić przeszkody do przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydania postanowienia o jego umorzeniu. Propozycja ma na celu uniemożliwienie utrudnienia i przeciągania procedury przez nauczycieli.
Resort nauki chce też doprecyzować, jakie okoliczności powinien uwzględnić skład orzekający przy wymierzaniu kary, tj. stopień winy, społecznej szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego, cele wychowawcze w stosunku do obwinionego oraz zapobieganie popełnieniu przez niego kolejnego przewinienia. Jednocześnie proponuje wprowadzenie fakultatywnej możliwości umorzenia postępowania dyscyplinarnego w sytuacji, gdy skład orzekający stwierdzi, że wymierzenie obwinionemu kary byłoby niecelowe ze względu na np. prawomocnie orzeczone kary za ten sam czyn w odrębnym postępowaniu przewidzianym przez ustawy.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji