Opracowanie oparte jest na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. dot. zastosowania zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości.

Z opracowania czytelnik dowie się:
• Jak zorganizować prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego?
• Czy sprawozdanie jego jednostki powinno zostać zbadane przez biegłego rewidenta?
• Jak wyceniać aktywa i ujmować skutki tej wyceny w rachunku zysków i strat?
• Jak wyceniać pasywa i ujmować skutki tej wyceny w rachunku zysków i strat?
• Jakie informacje należy zaprezentować w Dodatkowych notach i objaśnieniach?
• Jakie obowiązki ciążą na jednostce po sporządzaniu sprawozdania finansowego?
• Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, aby sprawozdanie finansowe wiernie i rzetelnie pokazało działalność jednostki

INFOR Sklep