TEZA: Przedsiębiorca nie może skutecznie wnioskować do sądu administracyjnego o zawieszenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, gdyż ten nie wydaje orzeczeń merytorycznych względem tego rodzaju spraw.
Sygn. akt II GZ 63/16
POSTANOWIENIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z 10 lutego 2016 r.
STAN FAKTYCZNY
Przedsiębiorca zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec niego na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.). WSA postanowieniem oddalił prośbę przedsiębiorcy. Sąd wskazał, że nie ma prawnej możliwości udzielenia ochrony tymczasowej podmiotowi wnoszącemu o zawieszenie czynności egzekucyjnych. Taki wniosek nie ma podstawy prawnej w przepisach normujących postępowanie przed sądami administracyjnymi. Te ostatnie bowiem ani nie są organami egzekucyjnymi, ani nie pełnią nad nimi nadzoru i przez to nie są właściwe do wydawania orzeczeń merytorycznych, które mogą zapadać tylko w toku postępowania egzekucyjnego w administracji.
Przedsiębiorca nie przyjął takiej argumentacji i złożył zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji. Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił jednak środka odwoławczego.
UZASADNIENIE
Skład orzekający podkreślił, że sąd pierwszej instancji trafnie stwierdził, iż jako taki nie ma możliwości wstrzymania egzekucji administracyjnej. NSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 54 par. 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji to organ egzekucyjny w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać czynności prowadzące do przymusowego zrealizowania obowiązku publicznoprawnego. A więc to do tego organu zainteresowany powinien złożyć stosowną skargę na czynności egzekucyjne, uzasadnić ją zarzutami względem prowadzonej egzekucji, a następnie czekać na rozpoznanie przez ten organ. Wniesienie takiej skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Jednak organ je prowadzący może w drodze postanowienia dokonać takiego wstrzymania.
Samą skargę na czynności egzekucyjne organ również rozpatruje w formie postanowienia. W przypadku jej oddalenia zainteresowanemu przysługuje zażalenie. Dopiero w dalszej kolejności rozstrzygnięcie organu może podlegać kontroli legalności ze strony sądu administracyjnego. Sądy administracyjne nie są bowiem uprawnione do zastępowania administracji publicznej, a jedynie sprawują nad nią kontrolę pod kątem zgodności jej działań z prawem.