Rejestrujesz się w przychodni, a eWUŚ nie potwierdza twojego prawa do świadczeń, mimo że jesteś ubezpieczony? Przede wszystkim nie panikuj. W takiej sytuacji masz prawo do skorzystania z wizyty, badania lub leczenia, jednak musisz złożyć pewne oświadczenie. Konieczne będzie również wyjaśnienie statusu ubezpieczenia.

eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, to system pozwalający na potwierdzenie, że pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Informacje są aktualizowane codziennie, na podstawie danych z ZUS-u i KRUS-u. Aby sprawdzić, czy pacjent posiada prawo do świadczeń, podczas rejestracji zostanie poproszony o podanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu lub w przypadku dzieci do 18. roku życia, legitymacji szkolnej.

W jakich sytuacjach eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, mimo posiadania ubezpieczenia?

Jeśli przy nazwisku pacjenta pojawia się status zielony, oznacza to, że system potwierdza prawo do bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ na dany dzień. Gdy jednak status jest czerwony, oznacza to, że w danym dniu nie mamy aktywnego ubezpieczenia.

Należy pamiętać o tym, że nawet jeśli eWUŚ nie potwierdza naszego prawa do świadczeń, nie oznacza to, że faktycznie go nie posiadamy. Może się bowiem okazać, że pacjent należy do grupy osób, którym przysługuje świadczenie, niezależnie od informacji wyświetlanych przez system. Kogo to dotyczy?

  • Członków rodzin osób pobierających zasiłek chorobowy lub wypadkowy już po zakończeniu ubezpieczenia.
  • Członków rodzin osób ubiegających się o przyznanie renty lub emerytury.
  • Kobiet nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które są w okresie ciąży lub połogu i mają obywatelstwo polskie oraz zamieszkują na terenie Polski.
  • Osób, których ubezpieczenie wygasło, ale nadal mają prawo do świadczeń z uwagi na ukończenie szkoły ponadpodstawowej, studiów lub szkoły doktoranckiej.

Co zrobić, gdy system wyświetla nas “na czerwono”?

Osoby, których prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone, ale wiedzą, że mają ubezpieczenie, mogą złożyć pisemne oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia. Można to zrobić w każdej placówce przyjmującej pacjentów w ramach NFZ. Po złożeniu oświadczenia, pacjent musi zostać przyjęty przez lekarza. W oświadczeniu wpisuje się swoje dane osobowe, datę i składa podpis. Wzór oświadczenia można otrzymać w każdej placówce. Osoby, które składają oświadczenie, a nie posiadają ubezpieczenia, zostaną jednak obciążone kosztami leczenia.

Innym sposobem jest okazanie dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub legitymacja emeryta/rencisty, na której jest wpisany kod wojewódzkiego oddziału NFZ.

Co w sytuacji, gdy pacjent nie może szybko złożyć zaświadczenia i nie posiada wyżej wymienionych dokumentów, a jego stan zdrowia znacznie się pogorszył? W takiej sytuacji zostanie mu udzielona pomoc. Musi jednak dostarczyć dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych lub złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń lub w terminie 7 dni od zakończenia leczenia w szpitalu.

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia?

Po zakończeniu wizyty u lekarza, należy jak najszybciej wyjaśnić swoją sytuację ubezpieczeniową. Może się bowiem okazać, że określona instytucja nie przekazała danych do NFZ. Trzeba zatem skontaktować się z pracodawcą, zleceniodawcą, ZUS-em lub KRUS-em (w przypadku emerytów lub rencistów oraz osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, przedsiębiorców, rolników i członków ich rodzin), ewentualnie z ośrodkiem pomocy społecznej (w przypadku osób pobierających zasiłek stały). Osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie, powinny skontaktować się bezpośrednio z NFZ, zaś osoby bezrobotne, z urzędem pracy.

Gdy płatnik potwierdzi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, należy poprosić go o dokument wskazujący datę zgłoszenia. Musi być on poświadczony przez płatnika. Co może być przyczyną niepotwierdzenia uprawnień przez eWUŚ? Zazwyczaj powodem jest niezgłoszenie pacjenta lub członka rodziny do ubezpieczenia lub zmiana formy organizacyjnej przez zakład pracy. Może się również okazać, że w zgłoszeniu są błędy. Inna przyczyna to nieodprowadzenie składek na ubezpieczenie.

Osoby, które nadal chcą korzystać z opieki w ramach NFZ,muszą uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia. Mogą np. zarejestrować się w urzędzie pracy, skorzystać z ubezpieczenia jako członek rodziny lub z ubezpieczenia dobrowolnego. W przeciwnym wypadku będą musiały ponieść koszty leczenia.