Staż podyplomowy dla lekarzy oraz lekarzy dentystów zlikwidowano w 2011 r. Zmieniono wówczas system kształcenia medyków, tak by praktyka zawodowa zaczynała się już na ostatnim roku studiów. Rozwiązania te miały spowodować szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej, a także polepszyć dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pierwsi absolwenci, którzy nie odbyli stażu, mieli opuścić uczelnie medyczne w 2018 r. Decyzja o likwidacji stażu była jednak często krytykowana; podnoszono obawy o jakość wykształcenia młodych lekarzy.

Zdaniem autorów projektu efektem przywrócenia stażu podyplomowego będzie "zwiększenie czasu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów pod nadzorem opiekuna, przeznaczonego w szczególności na doskonalenie umiejętności praktycznych".

Resort zdrowia chce, by absolwent studiów medycznych otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż odbywałby się pod nadzorem doświadczonego lekarza (posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty, a w przypadku lekarzy dentystów co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe).

Ministerstwo przekonuje, że proponowane rozwiązanie umożliwi pełne wykorzystanie kompetencji młodych lekarzy, a także pozwoli na realizację na wszystkich uczelniach obowiązku praktycznego nauczania w symulowanych warunkach klinicznych. Resort zaznacza też, że potrzebne jest wsparcie oraz zharmonizowanie tej metody nauczania. W ramach funduszy unijnych zaplanowano środki m.in. na tworzenie centrów symulacji medycznej. Jednocześnie MZ zaznacza, że wskazane jest zapewnienie wsparcia finansowego budowy tych centrów również z budżetu państwa (resort szacuje, że powinno ono wynieść ok. 200 mln zł głównie w latach 2016-2018 i kolejnych).

Reklama

Ponadto projektowana jest zmiana polegająca na tym, że lekarz, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej m.in. postanowienie ministra zdrowia w sprawie odbycia stażu lub przystąpienia do testu.

Projekt przewiduje także usunięcie ograniczonego prawa wykonywania zawodów lekarza lub lekarza dentysty.

Reklama

Ponadto zgodnie z projektem cudzoziemcy - którzy nie są obywatelami UE, ale posiadają wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski - ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego będą musieli zawrzeć umowę cywilnoprawną z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego. Autorzy projektu podkreślają, że nie ograniczy to możliwości ubiegania się przez te osoby o świadczenia określone w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Projekt przewiduje też rezygnację z obowiązku uzyskania zgody ministra zdrowia przez cudzoziemców spoza UE ubiegających się o prawo wykonywania zawodu, co zdaniem autorów projektu ograniczy formalności związane z uzyskaniem tego prawa.

Resort szacuje, że koszty stażu podyplomowego w 2016 r. wyniosą ok. 194 mln zł.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.