Lekarz nie udzielił mi dostatecznej pomocy, a w dodatku był opryskliwy, prawie wyrzucił mnie z gabinetu – opowiada pan Marek. – Skomentował mój wiek, nazwał hipochondrykiem, powiedział, że nie da mi skierowania na badania, bo kolejki są długie, a mnie i tak nie są one potrzebne. Rozumiem, że mógł mieć zły dzień, ale nie zgadzam się na takie traktowanie. Złożyłem pisemną skargę u kierownika przychodni, ale nie dostałam odpowiedzi. Do kogo mam się zwrócić o pomoc? Chcę, żeby ktoś przynajmniej pouczył tego lekarza, jak powinien się odnosić do pacjentów – irytuje się nasz czytelnik.
Słusznie, że pan Marek interweniował najpierw u kierownika przychodni. W przypadku niewłaściwego traktowania przez lekarza, a także zaniedbań organizacyjnych w przychodni pacjent powinien interweniować na miejscu, w placówce, w której został źle potraktowany. Jeżeli kierownik placówki nie zareagował, a zakład opieki zdrowotnej ma umowę z NFZ, należy się zwrócić do odpowiedniego oddziału funduszu. Każdy z oddziałów NFZ ma dział skarg i wniosków, a wykaz ich adresów znajduje się na stronie: www.nfz.gov.pl. Dyrektor oddziału wojewódzkiego ma obowiązek ustosunkować się na piśmie do skargi pacjenta. Jeżeli dodatkowo skarga dotyczy braku należytej staranności w wykonywaniu praktyki medycznej (a wydaje się, że tak jest w opisanym przez pana Marka przypadku), popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki – nasz czytelnik może się też zwrócić z pisemną skargą do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który działa przy okręgowej izbie lekarskiej. Adres właściwej ze względu na miejsce zamieszkania izby nasz czytelnik znajdzie na stronie internetowej www.nil.org.pl.
Pan Marek może też wystąpić ze skargą do rzecznika praw pacjenta, jeśli uważa, że jego prawo dostępu do świadczeń zostało naruszone. Adres znajdzie na stronie oddziału NFZ.
Podstawa prawna
Art. 40 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.). Art. 6 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159).