Lekarze dziecięcy i specjaliści chorób wewnętrznych mogą samodzielnie utworzyć prywatną praktykę w podstawowej opiece zdrowotnej. NFZ podpisze z nimi umowę bez konkursu.
Czy fundusz przyzna kontrakt
Niedawno ukończyłam specjalizację z pediatrii, a mój mąż z chorób wewnętrznych. Czy razem możemy otworzyć własną przychodnię POZ?
Do niedawna praktykę POZ mógł otworzyć jedynie lekarz po ukończeniu specjalizacji z medycyny rodzinnej. Mogli ją prowadzić także interniści i pediatrzy, jednak tylko ci, którzy od lat pracują w POZ. Nowi lekarze, którzy posiadają jedną z tych dwóch specjalizacji, mogli być wyłącznie zatrudniani w takich placówkach, ale nie wolno im było samodzielnie ich prowadzić. Sytuacja zmieniła się 15 czerwca br., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przyznała ona pediatrom i internistom prawo do otwierania własnych praktyk. Mogą oni samodzielnie podpisywać umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
Podstawa prawna
Art. 2a ustawy z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 619).
Czy lokal musi spełniać wymogi
Pomieszczenia przychodni POZ muszą być dostosowane do standardów określonych przez ministra zdrowia. Czy nasza placówka musi je spełniać, zanim jeszcze rozpoczniemy działalność?
Wybór lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, jest jedną z najważniejszych decyzji, którą lekarze zakładający własną praktykę muszą podjąć już na starcie. Pomieszczenia przychodni muszą bowiem spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Jeśli nie spełniają warunków lokalowych określonych w przepisach, praktyka nie uzyska pozytywnej decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a bez tego postanowienia placówka nie zostanie zarejestrowana w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez wojewodę. Zgodnie z przepisami przychodnia POZ zakładana przez dwóch lekarzy powinna posiadać co najmniej dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji, pomieszczenia sanitarne oraz poczekalnię. W sprawie szczegółowych wymagań najlepiej zwrócić się do sanepidu, ponieważ to on dokonuje odbioru pomieszczeń.
Podstawa prawna
Załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1248).
Czy zarobki zależą od deklaracji
Nie mamy jeszcze własnych pacjentów. Czy wpłynie to na wysokość hononarium, które wypłaci nam NFZ?
Finansowanie świadczeń w POZ odbywa się na zasadzie stawki kapitacyjnej. Oznacza to, że każdy lekarz musi mieć własną aktywną listę pacjentów. Jego zarobki zależą od liczby chorych, którzy są do niego przypisani. Warunkiem wystawienia faktury za wykonane świadczenia jest posiadanie deklaracji podpisanej przez pacjenta. Liczba chorych jest mnożona przez kwotę stawki kapitacyjnej, a ta zależy od wieku pacjentów, np. miesięczna stawka za leczenie dziecka do lat 6 wynosi 16 zł. Dlatego zbieranie deklaracji od osób, które zdecydują się na korzystanie z usług medycznych oferowanych przez danych lekarzy, należy rozpocząć dużo wcześniej, zanim placówka POZ zacznie na dobre funkcjonować.
Podstawa prawna
Zarządzenie prezesa NFZ nr 69/2013 z 27 listopada w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dostępne na stronie internetowej NFZ w zakładce: Kontraktowanie 2014).
Czy NFZ ma dodatkowe wymagania
Słyszałam, że NFZ nie zakontraktuje usług z podmiotem, który nie ma dostępu do specjalnego portalu funduszu. Czy musimy się do niego zarejestrować?
Do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ konieczne jest posiadanie konta SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji). Służy ono do komunikowania między oddziałem wojewódzkim NFZ a świadczeniodawcą. Serwer SZOI umożliwia wymianę plików: raportów statystycznych, raportów rozliczeniowych itp. Chcąc uzyskać dostęp do SZOI, należy przesłać do odpowiedniego oddziału NZF wypełniony formularz rejestracyjny. Określa je zarządzenie prezesa NFZ. Oddział funduszu utworzy konto dostępowe, dane (PIN i hasło) prześle na adres e-mail podany w formularzu. Świadczeniodawca powinien uzyskać także we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Pozwala ona na szybkie weryfikowanie uprawnień do bezpłatnego leczenia pacjentów.
Podstawa prawna
Zarządzenie prezesa NFZ nr 45/2009/DSOZ z 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (dostępne na stronie internetowej NFZ w zakładce: Kontraktowanie 2014).
Czy fundusz zorganizuje konkurs
Chcielibyśmy jak najszybciej otworzyć naszą przychodnię. Czy musimy czekać do nowego roku, aby NFZ podpisał z nami umowę?
W POZ nie ma konkursów, dlatego fundusz może podpisać umowę w dowolnym terminie, w ciągu całego roku kalendarzowego. Wniosek w tej sprawie najlepiej jednak złożyć do 10. dnia każdego miesiąca. Wówczas zostanie on rozpatrzony w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Wniosek składa się do właściwego ze względu na siedzibę oddziału wojewódzkiego NFZ. Aby doszło do podpisania umowy, oferta musi spełniać wymogi formalne. Te są wskazane w zarządzeniu prezesa NFZ nr 69/2013 z 27 listopada w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Są nimi m.in. posiadanie zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej) oraz lokalu spełniającego odpowiednie wymogi. Aby warunki były spełnione, poza wyposażeniem w odpowiedni sprzęt, konieczne będzie podpisanie umów z podwykonawcami na świadczenia, których lekarze nie będą wykonywać sami. Najczęściej będą to umowy na świadczenia laboratoryjne, badania mikrobiologiczne, radiologiczne, ultrasonograficzne. Przed podpisaniem umowy NFZ ma prawo sprawdzić, czy przyszły świadczeniodawca jest w stanie we właściwy sposób realizować kontrakt. Odbywa więc wizytację obiektu, sprawdza jego wyposażenie, kwalifikacje personelu, ubezpieczenie. Podmiot, który pomyślnie przejdzie weryfikację, podpisuje umowę z NFZ i może rozpocząć realizację świadczeń.
Podstawa prawna
Zarządzenie prezesa NFZ nr 69/2013 z 27 listopada w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dostępne na stronie internetowej NFZ w zakładce: Kontraktowanie 2014).
Czy działalność trzeba zarejestrować
Zastanawiamy się nad tym, jaką formę prowadzenia działalności wybrać. Ponieważ chcemy w przyszłości zatrudniać innych lekarzy, raczej zdecydujemy się na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Czy musimy go wpisać do rejestru?
Lekarze zakładający nowy podmiot leczniczy (np. NZOZ) powinni złożyć wspólny wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych) oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych. Prowadzenie przychodni POZ jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że przed jej rozpoczęciem konieczne jest też dokonanie wpisu w rejestrze prowadzonym przez uprawniony organ rejestrowy. W przypadku podmiotów leczniczych jest nim wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem profilu zaufanego (e-PUAP). Do wniosku należy dołączyć wspomnianą decyzję sanepidu, umowę najmu lub akt notarialny potwierdzający własność lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, oraz ubezpieczenie OC. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej – na podstawie art. 100 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.
Podstawa prawna
Art. 100 ustawy z 15 kwietnia o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).