O planach utworzenia Krajowej Sieci Kardiologicznej poinformowali w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji zorganizowanej w Światowym Dniu Chorego. W ślad za tą zapowiedzią opublikowano projekt rozporządzenia, który obecnie jest w konsultacjach.
Zgodnie z projektem w skład sieci, poza ośrodkiem koordynującym, wejdą ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których rozpoznano nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, niewydolność krążenia, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub wady serca zastawkowe. Z czasem planowane jest włączanie do pilotażu kolejnych grup chorych.
Wybór Narodowego Instytutu Kardiologii na ośrodek koordynujący podyktowany jest – jak tłumaczą autorzy projektu – tym, że jako jedyny ośrodek na Mazowszu zapewnia on pełny zakres świadczeń z tego zakresu, łącznie z przeszczepianiem serca.
Ośrodki z nim współpracujące zostały podzielone na dwa poziomy. Na poziomie I znajdą się poradnie kardiologiczne, a na poziomie II – szpitalne oddziały kardiologiczne. Do zadań tych ostatnich należeć będą m.in. diagnostyka i ustalenie planu leczenia, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, a także gromadzenie i analiza danych. Ośrodki I poziomu będą zapewniały pacjentom objętym pilotażem m.in. diagnostykę – w terminie do 30 dni od zgłoszenia, oraz leczenie zgodne z wytycznymi opracowanymi przez wojewódzki ośrodek koordynujący oraz planami leczenia ustalanymi przez ośrodki poziomu II.
Podobnie jak w przypadku Krajowej Sieci Onkologicznej (również realizowanej w ramach pilotażu w kilku województwach), w programie dużą wagę przywiązuje się do gromadzenia danych statystycznych oraz monitorowania satysfakcji pacjentów.
Pilotaż ruszy dzień po podpisaniu przez placówki w nim uczestniczące aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach