Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra i wojewodów. Wprowadzone zostają przepisy, których właściwe stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta. Proponowane regulacje są wyrazem dbałości o bezstronność konsultantów i niezależność wyrażanych przez nich opinii - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt noweli zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta.

Zgodnie z projektem, wszyscy konsultanci oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia, ujawniając informacje o faktach, które mogłyby skutkować ewentualnymi konfliktami interesów między pracą konsultanta a inną działalnością, którą prowadzą. Konsultanci krajowi będą składali je ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy–wojewodom.

W oświadczeniu znajdą się m.in. informacje dotyczące członkostwa tych osób w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Specjaliści poinformują, czy są przedstawicielami albo pełnomocnikami przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu: leki, substancje przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne. Składając oświadczenie, kandydat lub konsultant, ujawni informacje o posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach handlowych, spółdzielniach zajmujących się taką działalnością oraz poinformuje o badaniach klinicznych, naukowych i pracach rozwojowych związanych z dziedziną konsultacji, które prowadzi.

Konsultant będzie również zobowiązany do podania informacji o korzyściach powyżej 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające.

Po wejściu ustawy w życie kandydat na konsultanta będzie musiał złożyć oświadczenie w ciągu 7 dni, a konsultant – w ciągu 3 miesięcy.

Oświadczenia konsultantów i kandydatów do pełnienia tej funkcji będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Projektowane przepisy zobowiązują konsultantów krajowych do zwoływania co najmniej raz na pół roku posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie. Dają też konsultantom krajowym prawo wydawania poleceń konsultantom wojewódzkim oraz określania terminu ich wykonania.

Projekt przewiduje, że minister zdrowia będzie mógł wystąpić do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego (nie będzie to obowiązkowe jak dotychczas). Będzie mógł także wystąpić w tej sprawie do samorządów zawodowych, które do tej pory mogły jedynie opiniować kandydatury zgłoszone przez towarzystwa.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.