O 200 zł wzrosną wynagrodzenia lekarzy stażystów. Na podwyżki mogą liczyć również rezydenci.
Wzrost wynagrodzeń medyków przewidują dwa projekty rozporządzeń, będące już po konsultacjach. Dziś zaplanowano konferencję Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), m.in. na temat zaproponowanych w nich podwyżek. Wcześniej samorząd wyraził zdanie, że są one niewystarczające.
Konieczność zmiany tych aktów prawnych wynika z przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830). Zgodnie z nią poziom minimalnych płac dla poszczególnych grup pracowników oblicza się, mnożąc przyporządkowany do danej grupy wskaźnik przez kwotę bazową (od lipca br. ma być to równowartość przeciętnego wynagrodzenia). Minimalne płace określone w ustawie mają obowiązywać na koniec 2021 r., do tego czasu są stopniowo podwyższane – co roku 1 lipca. Ponieważ płace stażystów i rezydentów regulowane są odrębnymi przepisami, trzeba je dostosować do ustawy.
Reklama

Reklama
I tak projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty podwyższy wysokość wynagrodzenia stażystów z 2,7 tys. zł brutto do wysokości 2,9 tys. zł brutto.
Drugi z projektów – rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – również przewiduje podniesienie płac. Od 1 lipca 2020 r. więcej pieniędzy dostaną trzy grupy lekarzy: odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie priorytetowej, po drugim roku rezydentury w dziedzinie niezaliczanej do priorytetowych oraz w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie – których obecne płace są niższe niż wynagrodzenie ustalone zgodnie z ustawą.
Dodatkowo obowiązujące rozporządzenie przewidywało wyższe wynagrodzenie (w wysokości 4875 zł) za pierwsze dwa lata odbywania specjalizacji dla rezydentów priorytetowych dziedzin medycyny, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu w 2018 r. W tej grupie do podwyżki kwalifikuje się ok. 80 lekarzy. Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny osoby odbywające specjalizację w dziedzinie ortodoncji, która traci ten status, zachowają prawo do wyższego wynagrodzenia. Ponadto na liście są trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Lekarze kształcący się w tych dziedzinach również otrzymają wyższe wynagrodzenie.
Z planowanych podwyżek zadowolony jest lekarski samorząd, choć w odniesieniu do stażystów wskazuje, że proponowane wynagrodzenia nie przystają do warunków obecnego rynku pracy i nie stanowią zachęty do wykonywania zawodu w Polsce. NRL przypomina też, że domaga się zapewnienia minimalnego wynagrodzenia dla lekarza bez specjalizacji oraz rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza ze specjalizacją – na poziomie trzykrotnej średniej krajowej. Zdaniem NRL podwyższeniu płac rezydentów musi towarzyszyć wzrost minimalnego wynagrodzenia specjalistów. Projektowane rozporządzenie może doprowadzić do sytuacji, w której specjalista będzie otrzymywał wynagrodzenie niższe od kolegi odbywającego specjalizację – w szczególności w szpitalach uniwersyteckich, gdzie większość specjalistów pracuje w niepełnym wymiarze etatu.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń po konsultacjach