Narzucone rozporządzeniem wyposażenie porodówki nie jest zgodne z najnowszymi standardami okołoporodowymi – alarmują uczestnicy konsultacji nowelizowanego właśnie dokumentu. Nie ma w nim mowy o łazienkach ani sali do porodów rodzinnych.
Rozporządzenie z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739) jest nowelizowane w związku z tym, że pod koniec zeszłego roku wprowadzono możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk zawodowych (ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, Dz.U. poz. 2218). Fizjoterapeuci je prowadzący będą zobowiązani spełniać standardy określone w rozporządzeniu dla danego rodzaju świadczeń.
W toku konsultacji powróciła dyskusja na temat zasadności wymagań stawianych placówkom medycznym. Tym bardziej że choć rozporządzenie obowiązuje już od kilku lat, wiele lecznic wciąż ich nie spełnia (DGP pisał o tym w zeszłym tygodniu, ”Szpitalna furtka do omijania prawa„, nr 46/2019). Jednocześnie pojawiły się propozycje złagodzenia bądź racjonalizacji niektórych wytycznych. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o zaprzestanie zwiększania wymagań w zakresie wyposażenia pomieszczeń podmiotu leczniczego, bo jej zdaniem znacznie zwiększa to koszty ich funkcjonowania, a nie poprawia jakości udzielanych świadczeń i zamiast usprawniać opiekę zdrowotną, ogranicza jej dostępność.
O wprowadzenie dodatkowych wymogów zaapelowała z kolei Naczelna Izba Aptekarska, wnosząc o dodanie w dziale ogólnym przepisów obowiązujących apteki i działy farmacji szpitalnej. Jeśli w ocenie projektodawców wykraczałoby to poza zakres projektu, aptekarze proponują nowelizację rozporządzenia z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2002 r. nr 171 poz. 1395) – tak, aby znalazł się w nim załącznik dotyczący farmacji szpitalnej.
Zwracano też uwagę na konieczność dostosowania rozporządzenia do wdrożonych w międzyczasie przepisów. Jednym z istotniejszych tego rodzaju niedociągnięć jest brak spójności z wprowadzonymi z początkiem tego roku standardami opieki okołoporodowej (rozporządzenie z 16 sierpnia 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1756). W opinii wojewody lubuskiego wskazano, że w skład zespołu porodowego powinna wejść sala do porodów rodzinnych, w każdym przypadku – sal jednostanowiskowych, wielostanowiskowych, czy pokoju łóżkowego przystosowanego do odbioru porodu. Podkreślono, że zgodnie z wytycznymi rodzące powinny mieć możliwość korzystania ze wsparcia osoby bliskiej lub pomocy w aktywności fizycznej czy znajdowaniu optymalnych pozycji podczas całego porodu.
Kolejnym niedopatrzeniem, na które zwrócił uwagę wojewoda, jest brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrębie zespołu porodowego. Stwarzać to może zagrożenia dla kobiety rodzącej, ponieważ jeśli musi skorzystać z toalety lub łazienki w okresie okołoporodowym, opuszcza porodówkę. A to powoduje, że utrudniony jest nad nią nadzór. Wyklucza też możliwość skorzystania przez nią z prysznica w celu łagodzenia bólu porodowego.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach