Ponad 40 placówek stworzy sieć centrów zdrowia psychicznego, które umożliwią leczenie chorych w niewielkich lokalnych podmiotach zamiast izolowania ich w dużych szpitalach.Pilotaż potrwa od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Zakwalifikowano do niego w sumie 43 podmioty. Zainteresowane uczestnictwem placówki zgłaszały się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Lista szpitali, które wezmą udział w pilotażu, stanowi załącznik do rozporządzenia określającego jego warunki. Projekt trafił w tym tygodniu do konsultacji.
Niektóre szpitale zakwalifikowane do pilotażu są zdania, że określone w nim warunki nie pozwalają na wykorzystanie ich potencjału. Przykładowo szpital specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie prowadzi już kilka takich centrów i starał się o włączenie ich do pilotażu. To się jednak nie udało. Tymczasem, jak mówi rzecznik prasowy szpitala Maciej Bóbr, jeśli jedna instytucja prowadzi centra zdrowia psychicznego w różnych środowiskach, znacznie łatwiejsze jest sprawdzenie, jak to rozwiązanie funkcjonuje w różnych uwarunkowaniach.
Zadaniem podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie centrum ma być zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej) dla dorosłej populacji zamieszkałej na obszarze jego działania (50–200 tys. mieszkańców). Centra udzielać będą świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wyłączona została z niego psychiatria dzieci i młodzieży, a także specjalistyczne świadczenia psychiatryczne. Jednocześnie świadczeniodawca prowadzący centrum może zawierać odrębne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia nieobjęte pilotażem.
Centra będą udzielać pomocy, która obejmować ma leczenie i wsparcie pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości opieki, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów. Zapewnią także pomoc krótkoterminową i doraźną dla chorych z zaburzeniami epizodycznymi, nawracającymi lub w stanach nagłych i przypadkach pilnych.
Co do zasady komórki organizacyjne wchodzące w skład centrum zlokalizowane mają być na obszarze jego działania. Gdzie indziej mogą znajdować się oddział psychiatryczny i izba przyjęć, jednak z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności komunikacją publiczną, szczególnie w stanach nagłych i przypadkach pilnych. Świadczenia oddziału psychiatrycznego i izby przyjęć mogą być udzielane przez podwykonawcę.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych