Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi będzie musiało zostać udokumentowane w specjalnej karcie. Opisane w niej będą m.in. rodzaj, przyczyny i czas trwania tych działań. Stan unieruchomionego lub izolowanego pacjenta będzie monitorowany co kwadrans.Takie zasady wprowadzić ma rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, które jest obecnie konsultowane. Nowelizacja jest konieczna, ponieważ w związku z zeszłorocznymi zmianami zostało uchylone upoważnienie ustawowe do jego wydania (zawarte w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.). Jednocześnie część przepisów z obowiązującego jeszcze rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. z 2012 r. poz. 740) została przeniesiona do ustawy.
Projekt dotyczy przede wszystkim dokumentowania oraz oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, badania stanu osoby unieruchomionej lub izolowanej, a także rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w takich przypadkach.
Rozporządzenie wprowadzić ma kartę zastosowania przymusu bezpośredniego, której wzory będą określone w załącznikach. Tam znajdą się m.in. informacje o jego rodzaju i przyczynach, przebiegu, także o osobie, która zleciła takie działanie, oraz ocena, czy było ono uzasadnione. Projekt zakłada, że przy jej dokonywaniu bierze się pod uwagę m.in. to, czy istniała pełna podstawa prawa i faktyczna ku zastosowaniu przymusu.
Do przeprowadzenia oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej służyć będzie dokument, w którym co 15 minut ma być dokonywana stosowna adnotacja. Określone w nim zostaną dane oraz zakres badań, które muszą być przy tym uwzględnione (znajdą się tam np. informacje dotyczące zachowania i nastroju pacjenta – czy się komunikuje, szarpie, śpi, śmieje, płacze, a także czy ma drgawki, duszności, zaburzenia mowy, jakie ma tętno, czy przyjmuje posiłki etc.).
Obowiązujące rozporządzenie określa m.in. wzór zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz karty zastosowania unieruchomienia lub izolacji. Zaproponowane w nowym akcie regulacje zakładają jednak zbieranie bardziej szczegółowych informacji o pacjencie.
Nowelizacja ma zacząć obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu. Dotychczasowe regulacje, wydane na podstawie uchylonego już przepisu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zostały utrzymane w mocy do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do końca 2018 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji