Ratownik medyczny nie może podjąć interwencji wobec dziecka bez zgody jego opiekuna. To powoduje, że nie ma podstaw prawnych do działania, gdy np. dochodzi do wypadku w szkole – uważa rzecznik praw dziecka. Resort zdrowia nie wyklucza doprecyzowania przepisów.

Marek Michalak już po raz kolejny zabrał głos w tej sprawie, tym razem zwracając się do nowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W poprzednim piśmie podnosił, że co do zasady na udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego potrzebna jest zgoda jego lub jego przedstawiciela ustawowego. Pomocy medycznej bez zgody pacjenta można udzielić, gdy jest ona potrzebna niezwłocznie, a ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może jej wyrazić. Rzecznik ocenił, że rozwiązywałoby to w dużej mierze problem, gdyby nie to, że przepisy te odnoszą się do lekarzy, zatem mogą mieć zastosowanie tylko do przypadków, w których pomocy udziela zespół, w skład którego wchodzi lekarz. Brakuje regulacji, które do takich interwencji uprawniałyby ratowników.

W odpowiedzi na pismo rzecznika wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz wskazywał, że zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1868, ze zm.) osoba podejmująca medyczne czynności ratunkowe może poświęcić dobra osobiste pacjenta, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia. A ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.) zalicza prawa pacjenta do kategorii dóbr osobistych. Tym samym ratownik może naruszyć dobra osobiste w postaci prawa pacjenta do wyrażenia zgody, gdy ratuje jego życie lub zdrowie.

Z interpretacją tą nie do końca zgodził się Marek Michalak. Ocenił, że przytoczony przepis nie wyczerpuje problematyki podejmowania interwencji wobec małego pacjenta w przypadku braku możliwości uzyskania zgody od jego opiekuna.

Resort zdrowia, biorąc pod uwagę wątpliwości, na które zwrócił uwagę RPD, uznał za celowe wprowadzenie stosownych zmian. Mogłyby one znaleźć się w nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, nad projektem której trwają prace. O to, czy je wprowadzono, rzecznik dopytuje nowego ministra w skierowanym do niego piśmie.

Ministerstwo pracuje obecnie nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w ustawie o PRM. „Mała nowelizacja”, która m.in. ma wprowadzić upaństwowienie systemu ratownictwa, jest w Sejmie, po pierwszym czytaniu została skierowana do podkomisji. „Duża”, dotycząca np. uprawnień ratowników, jest już po konsultacjach, z jej skierowaniem do dalszych prac resort czeka jednak na uchwalenie „małej” noweli.