Nasza rada gminy przygotowuje zmiany w uchwałach o podatkach i opłatach lokalnych. Czy możemy wprowadzić do uchwały w sprawie opłaty targowej zapis dotyczący obniżonej o 50 proc. opłaty targowej od sprzedaży, która miałaby dotyczyć tylko emerytów i rencistów?
Nie. Brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia takiej regulacji. Przede wszystkim wskazać należy, że m.in. art. 19 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa możliwość stosowania przez radę gminy zwolnień podatkowych, i to jedynie o charakterze przedmiotowym. Powyższy przepis koresponduje z art. 217 Konstytucji RP, w którym zawarto zakaz wprowadzania aktem podstawowym kategorii podatników zwolnionych z podatku (zwolnień podmiotowych). W powyższym kontekście istotne jest to, że rada gminy może działać jedynie w granicach upoważnienia ustawowego. Co istotne, użyte w ww. przepisie sformułowanie „inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe” przesądza o tym, że zwolnienie może dotyczyć wyłącznie przedmiotu opodatkowania. Proponowane przez gminę zwolnienie takiego charakteru jednak nie ma, uzależnione jest bowiem od kryterium wyłącznie podmiotowego. Uwarunkowane jest ono określonym statusem podatnika, który musi być emerytem lub rencistą.
Tymczasem rada gminy została upoważniona do ustalenia stawek w wysokościach mniejszych niż podstawowa (zwolnień) tylko co do przedmiotu, natomiast zwolnienia podmiotowe zostały uregulowane w ustawie. To znaczy, że takiego zwolnienia zastosować nie wolno. Taki kierunek interpretacyjny wynika m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 168/14. Jeżeli więc rada gminy podejmie uchwałę o zwolnieniu, to organy nadzoru (czyli regionalne izby obrachunkowe) będą zmuszone do zweryfikowania niedozwolonych zapisów w sprawie opłat lokalnych, podejmując rozstrzygnięcia nadzorcze.