Do wojewody wpłynęła skarga na działalność wójta wskazująca na nieprawidłowości oraz błędy proceduralne popełnione w sprawie rozgraniczeniowej. Została ona przesłana według właściwości do rady gminy. Ta w podjętej uchwale uznała ją za niezasadną. Wojewoda akt ten zaskarżył do sądu administracyjnego. Czy miał prawo to zrobić?
Tak, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 u.s.g. (tj. 30 dni od otrzymania) organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały. Może on zaskarżyć akt do sądu administracyjnego.
W orzecznictwie panuje jednak ugruntowany pogląd, że uregulowany w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) tryb ogólnoskargowy jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Na zawiadomienie wnoszącemu skargę nie służy skarga do sądu administracyjnego. Nie jest ono bowiem innym niż decyzje i postanowienia aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2009 r., sygn. akt I OSK 1064/09; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 8 lipca 2009 r., sygn. akt II SA/Go 423/09). Za zasadę należy uznać zatem niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego na zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wydane przez właściwy organ po przeprowadzeniu postępowania w trybie działu VIII k.p.a. Stwierdzenie to zasadniczo odnosi się również do tych zawiadomień, które są wydawane przez kolegialne organy administracji, rozpatrujące skargi powszechne w formie uchwały. Jedyną bowiem możliwą formą zajęcia przez nie stanowiska są uchwały, jak to ma miejsce w tej sprawie.
Ale zdaniem WSA w Gorzowie Wlkp. wyrażonym w wyroku z 29 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Go 221/16), wskazane regulacje nie oznaczają, że ustawy szczególne nie mogą przewidywać możliwości zaskarżenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Taką regulacją jest m.in. art. 93 ust. 1 u.s.g. Przepis ten nie zawiera ograniczeń dotyczących zakresu przedmiotowego zaskarżania uchwał podejmowanych przez organy JST, a więc organ nadzoru jest uprawniony do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej na podstawie art. 229 k.p.a. Kompetencje nadzorcze wojewody obejmują swym zakresem także akty rady gminy podejmowane w oparciu o art. 229 pkt 3 k.p.a. w sprawie rozpatrzenia skarg. Pogląd WSA w Gorzowie Wlkp. jest zgodny z ukształtowaną już linią orzeczniczą (por. wyrok WSA w Łodzi z 9 września 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 710/14, wyrok NSA z 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt I OSK 209/10).
Podstawa prawna
Art. 229 pkt 3, art. 238 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
Art. 58 par. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).