Resort środowiska chce ograniczyć hałas na imprezach masowych. Będzie można odmówić wydania zgody na ich przeprowadzenie, jeżeli wywołają znaczne uciążliwości. Tak wynika z odpowiedzi Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, na pytanie rzecznika praw obywatelskich.
– Uciążliwości hałasowe związane z imprezami masowymi dotykają dużej grupy obywateli i to zarówno mieszkańców wielkich ośrodków miejskich, jak też miast średniej i małej wielkości – wskazał dr Adam Bodnar w piśmie do ministra środowiska. Dodał, że wyraźnie widoczny jest brak mechanizmu prawnego, który pozwalałby nałożyć na organizatora imprezy obowiązek ograniczenia jej negatywnych skutków dla mieszkańców.
– W toku wydawania zezwolenia na organizację imprezy nie bierze się w ogóle pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których miałaby się ona odbywać. Jedynie iluzoryczną (jak pokazuje praktyka) formą ochrony praw osób narażonych na hałas powodowany przez imprezy masowe są przepisy prawnokarne. Konieczność ochrony zdrowia, a także wzgląd na poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego osób narażonych na nadmierny hałas wymaga podjęcia kroków legislacyjnych – wskazuje RPO.
Okazuje się, że resort już podjął działania w tym w tym zakresie. Bo jak wskazuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek: „wszystkie imprezy masowe są ze swej istoty bardzo głośne. Generalnie w znaczący sposób przekraczają akustyczne standardy jakości środowiska określone w przepisach”.
Wyjaśnia, że zasady ich organizacji są uregulowane w ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm.). – Zasadne wydaje się uzupełnienie tej ustawy o zagadnienia związane z ochroną przed hałasem emitowanym do środowiska podczas imprez – wskazuje Mazurek.
Uważa, że w ustawie trzeba wprowadzić trzy zmiany. Pierwszą byłoby rozszerzenie przepisu art. 6 – zawiera określenie tego, co zapewnia organizator – o obowiązek minimalizacji uciążliwości w środowisku. Drugą rozszerzenie, w art. 29, ustępu 2 – wymienia elementy, które zawiera zezwolenie – o określenie sposobu zmniejszenia uciążliwości. Trzecią zmianą byłoby uzupełnienie art. 29 ust. 4 – stanowi o przesłankach odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej – o sytuację, w której organ uzna, że jej przeprowadzenie spowoduje znaczące uciążliwości w środowisku.