Funkcjonowanie dyskoteki może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Zanim jednak gmina podejmie uchwałę w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko musi przeprowadzić odpowiedni analizy.
Jestem właścicielem lokalu, w którym prowadzę dyskotekę. Po protestach mieszkańców rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia na naszym terenie czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Ograniczenie dotyczy dyskotek i lokali gastronomicznych i obowiązuje w godz. od 16.00 do 9.00 dnia następnego w dni robocze oraz przez całą dobę w niedziele i święta. Mimo że moja działalność nie powoduje zakłócania ciszy nocnej, podjęta uchwała doprowadziła do tego, że nie mogę jej prowadzić. Rada gminy nie wykazała, że hałas emitowany przez instalacje oraz urządzenia wyliczone w uchwale faktycznie może negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym nie dowiodła, że zachodzą przesłanki do podjęcia tego aktu. Czy gmina mogła wprowadzić taki zakaz?
Z przedstawionych okoliczności wynika, że rada gminy w opisywanej sytuacji nie powinna była podjąć uchwały. Wprawdzie zgodnie z art. 157 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.) rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko (ograniczenia nie dotyczą instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego).