Kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien wystąpić o wsparcie policji dla pracownika co najmniej trzy dni wcześniej od planowanej wizyty w terenie. W wyjątkowych sytuacjach będzie to można zrobić z pominięciem tego terminu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Komendą Główną Policji przygotowało wytyczne co do sposobu zapewniania przez policję asysty pracownikowi socjalnemu, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczy pracę socjalną w terenie. Podstawę do występowania o nią przewiduje art. 107 ust. 3a i 3b ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Został on wprowadzony do przepisów w ubiegłym roku jako reakcja na przypadki agresywnych zachowań i napaści na pracowników OPS. Jednak oprócz ogólnego wskazania o możliwości zwrócenia się o asystę funkcjonariusza i obowiązku zapewnienia jej przez policję nie określono, jak powinna ona przebiegać. Ogólne zasady postępowania w takich przypadkach zostały więc określone w dokumencie podpisanym właśnie przez MRPiPS oraz KGP.
Zgodnie z nim kierownik OPS powinien wystąpić do właściwego komendanta policji z pisemnym wnioskiem – przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną – przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjściem pracownika socjalnego na wywiad do rodziny, gdzie jego bezpieczeństwo może być zagrożone. Natomiast w sprawach wymagających pilnej interwencji możliwe będzie pominięcie tego terminu i zwrócenie się o wsparcie w formie ustnej. Pisemne potwierdzenie wystąpienia powinno jednak być złożone niezwłocznie po zakończeniu czynności z udziałem funkcjonariusza.
Procedura określa też, jakie elementy ma zawierać wniosek o asystę. Powinny się w nim znaleźć m.in. informacje o zachowaniu klienta OPS, które może wystąpić w trakcie wizyty u niego.
Wytyczne zakładają, że rolą policjanta będzie niedopuszczenie do naruszenia nietykalności cielesnej pracownika socjalnego oraz narażenia jego życia lub zdrowia. Funkcjonariusz będzie mógł w uzasadnionych okolicznościach zastosować środki przymusu bezpośredniego. Jego zadaniem będzie też zapewnienie ogólnego porządku w miejscu przeprowadzania wywiadu.
– Z zapisów dokumentu wynika, że policjant będzie reagował już w momencie agresji słownych czy kierowania gróźb karalnych wobec pracownika – podkreśla Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący PolskiejFederacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Z przebiegu asysty będzie sporządzana notatka urzędowa zawierająca szczegółowe informacje na jej temat.